Szakirányú továbbképzésben

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK

Agrár-és vidékfejlesztési szakmérnök
Business coach
Bor- és gasztroturizmus menedzser
Család és gyermekvédő pedagógus
Csecsemő-és kisgyermeknevelés gyakorlatvezető pedagógusa
Coach
Diplomás gazdaságvédelmi szakreferens
Egészségfejlesztő mentálhigiéné
Energetikai szakmérnök
Fejlesztőpedagógus
Gazdaságvédelmi szakközgazdász
Gépírásoktató
Gyógytestnevelés az óvodában, iskolában szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
Gyorsírásoktató
Gumiipari technológiai
Iskolai szociális munka
Iskolatitkár
Inkluzív nevelés pedagógusa
Innovációs menedzser
Iskolai sportkör tartására képzett szakember
Környezet- és vízgazdálkodási szakmérnök
Légiközlekedési- hajozó szakmérnök
Mérnök-közgazdász (főiskolai)
Mérnök coach
Minőségirányítási szakmérnök
Munkavédelmi Munkavédelmi szakmérnök
Pedagógus szakvizsga
Roma társadalomismereti szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő Sportanimátor
Személyi edző
Társadalomtudományi és gazdasági szakfordító és tolmács szakirányú továbbképzési szak
Település- és területfejlesztési menedzsment
Tűzvédelmi szakember
Tűzvédelmi szakmérnök

Agrár-és vidékfejlesztési szakmérnök 
A végzett mérnökök rendelkeznek azokkal a mezőgazdasági, projekt menedzsment, szaktanácsadási és humán-menedzsment ismeretekkel, amelyek szükségesek egy mezőgazdasági vállalkozás, vidéki gazdaság részére a pályázattal elnyerhető forrásokra történő projekt kidolgozására és menedzselésére.
 

Bor- és gasztroturizmus menedzser
A „Bor-és gasztroturizmus menedzser” képzés olyan rövid idejű (1 éves) speciális tudást és végzettséget nyújtó turisztikai irányú továbbképzés, mely a „borban” és a lokális „gasztroértékekben” rejlő turisztikai potenciál kiaknázásához szükséges ismereteket, „best practiceket” közvetíti a turisztikai szektorban dolgozó, vagy oda belépni szándékozó szakemberek felé. A Bor-és gasztroturizmus szakirányú továbbképzés célcsoportját azok alkotják, akik jelenleg is a turizmus vendéglátás területén dolgoznak, oktatnak, és szeretnék ismereteiket bővíteni, illetve azok, akik szeretnének a turisztikai témakörhöz kapcsolódó újszerű és aktuális ismereteket szerezni. A kurzusban résztvevők tudományterületi besorolástól független oklevéllel jelentkezhetnek a képzésbe, így a turisztikai szakembereken túl minden olyan érdeklődőt várunk, akik érdeklődnek a „bor-és gasztroturizmus” specializáció iránt.
 

Család és gyermekvédő pedagógus
A család-és gyermekvédő pedagógusok képesek az oktatási és nevelési intézményekben gyermekvédelmi feladatok ellátására, valamint rendszerszemléletükből adódóan a gyermek – család - diákot egységben kezelni. Alkalmasak a kompetencia körükbe tartozó intervenciókra. Készek a család- és gyermekvédelmi munkát segítő szak – és szakmai szolgáltatást biztosító intézményekkel együttműködni. Működési területükön a jogi és etikai normákat betartják és betartatják.
 

Csecsemő-és kisgyermeknevelés gyakorlatvezető pedagógusa
A csecsemő-és kisgyermeknevelés gyakorlatvezető pedagógusa olyan szakember, aki a szakirányú továbbképzés 2 féléve alatt olyan elméleti, gyakorlati és módszertani ismeretekre tesz szert, melynek birtokában képes a csecsemő- és kisgyermeknevelő jelöltekkel való munka szakszerű előkészítésére, irányítására, komplex, reális és segítő értékelésére. Továbbá képes a bölcsődei nevelési gyakorlatok vezetésére, a szakmai támogatás módszereinek adaptív alkalmazására, segítve ezáltal az általuk mentorált hallgatók pályafejlődését. A szakképesítés bölcsődék, nevelési tanácsadók, gyermekvédelmi intézmények, gyermekjóléti szolgálatok munkájában hasznosítható.
 

Coach
A képzés célja olyan háttértudás kialakítása és olyan személyes kompetenciák fejlesztése, amelyek birtokában a végzettek az üzleti élet és a nonprofit szféra különböző területein a tanultak alkalmazásával eredményes coaching tevékenységre, illetve coaching szemléletű vezetésre képesek. A képzés csoportját elsősorban olyan szakemberek alkotják, akik az alapképzettségüket kiegészítve megfelelő támogatást tudnak nyújtani a coaching eszközrendszere segítségével akár szervezeten belül, akár külső szakértőként a coacholt személy vagy csoport hatékonyságának növeléséhez. A coaching szemlélettel és technikái alkalmazásával lehetőség nyílik a környezetben lévők teljesítményének fokozására, munkájukat nehezítő vagy veszélyeztető akadályok elhárítására, illetve a csoportmunka ösztönzésére. Az ismeretek bővítése során lehetővé válik annak elsajátítása, hogy miként lehet támogatni másokat a kihívások leküzdésében, és az, hogy közben a tanultakat saját maga és a szervezet számára eredménnyé alakítsa. A coaching alkalmazásával a saját, illetve a szervezet folyamatai javulnak a tevékenység és a stratégiakialakítás területein. A képzésben a Nyíregyházi Egyetem tapasztalt oktatói tudományosan megalapozott, a gyakorlatban eredményesen alkalmazható tudást adnak át.
 

Diplomás gazdaságvédelmi szakreferens
A képzettség birtokában a gazdaságvédelmi szakreferens szakirányú továbbképzésben oklevelet szerzett személy alkalmas pénzügyi-adózási ellenőrzést folytató csoportokban végzendő szakfeladatok ellátására, e csoportok irányítására, pénzügyi és adózási ellenőrzési tervek és programok készítésére, a bűncselekmények bizonyítási eljárásainak lefolytatására, a bírósági eljárásban történő hatékony részvételre.
 

Egészségfejlesztő mentálhigién
Az oklevél megszerzése után a hallgatók jó eséllyel indulnak a munkaerőpiacon, elsősorban az óvodákban, általános iskolákban, a velük - társintézményként - együttműködő gyakorlati munkát végző terepen, valamint az egészségügy területén. A képzés célja: olyan szakemberek képzése, akik elméleti, módszertani és gyakorlati tudásuk birtokában készek és képesek promóciós és prevenciós munka folytatására a mentálhigiéné és egészségfejlesztés területén.
 

Energetikai szakmérnök
A képzés célja: olyan felsőfokú energetikai szakemberek képzése, akik a felsőfokú természettudományi, agrár és műszaki graduális képzésben megszerzett mérnöki ismereteik birtokában a szakmérnökképzés elméleti és gyakorlati anyagának elsajátításával képesek az energiatermelő, energiaellátó, valamint energiaszállító és tároló tevékenységet folytató vállalatoknál, felügyelőségnél, szakhatóságoknál, önkormányzatoknál és non-profit szervezeteknél energiatermeléssel és energiaellátással összefüggő integrált feladatok megoldására. Továbbá rendelkeznek azokkal a speciális mérnöki, projektmenedzsmenti ismeretekkel, amelyek szükségesek az energiatermelés, energiaellátás, energiaszállítás és energiatárolás szakterületein a gyakorlati feladatainak elvégzéséhez.
 

Fejlesztőpedagógus
A képzés célja olyan szakemberek (pedagógusok) képzése, akik pszichológiai, pedagógiai ismereteik birtokában szakszerűen végezhetik a különböző beilleszkedési és/vagy tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek pedagógiai szűrését, prevencióját és korrekcióját csoportos és egyéni formában. A tanulási nehézségek pedagógiai diagnosztikájának gyakorlati alkalmazására, az eredmények elemzésére és értelmezésére képes. Módszertani ismereteit óvodai, iskolai csoportokban, egyéni és kiscsoportos fejlesztési eljárásokban alkalmazni tudják. Képes felismerni a tanulási zavarra utaló jeleket, diagnosztizálás céljából tovább irányítja ezeket a várhatóan a kompetenciakörén kívül eső tanulókat.
Speciális elméleti és módszertani felkészültsége révén hatékonyan elősegíti az alapkészségek elsajátítását a készségek, képesség fejlesztését a lassúbb érési tempójú és a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeknél, egyben szerepet vállal a tehetségek felismerésében és gondozásában.

Gazdaságvédelmi szakközgazdász
A képzettség birtokában a gazdaságvédelmi szakközgazdász szakirányú továbbképzésben oklevelet szerzett személy alkalmas pénzügyi-adózási ellenőrzést folytató csoportokban végzendő szakfeladatok ellátására, e csoportok irányítására, pénzügyi és adózási ellenőrzési tervek és programok készítésére, a bűncselekmények bizonyítási eljárásainak lefolytatására, a bírósági eljárásban történő hatékony részvételre.
 

Gépírásoktató:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a gépírásoktatói szakképzettség, szakmódszertan birtokában képesek a különböző korosztályú tanulók számára szakszerűen oktatni a szabályos tízujjas gépírást, mint az elektronikus írásbeli kommunikáció alapját. A gépírásoktatók ismerik: a számítógépes munkavégzés körülményeit (helyes test- és kéztartás, ergonómiai munkakörnyezet és munkakörülmények kialakítása, készségszintű ismerete)

 • a szabályos tízujjas vakírás alapjait (gépírás)
 • a gépírás készségszintű használatát
 • gépírás-elméleti ismereteket
 • a gépírás tanítás-módszertani ismereteit
 • gépírási oktatóprogramok ismereteit
 • szövegszerkesztési ismereteket
 • a levélkészítés alapjait.

Gyógytestnevelés az óvodában, iskolában szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
Az egészségmegőrzés és az egészségvédelem korunk legfontosabb feladatai közé tartozik.
Számos kezdeményezés és erőfeszítés igyekszik ezen javítani, nemcsak a mindennapos testnevelésnek az egyik jelentős szándéka, hanem az óvodai mozgásfejlesztésnek és az iskolai gyógytestnevelésnek is ez a célja.
A gyógytestnevelés a köznevelésben az iskolai testnevelés olyan speciális formája, amely szorosan összefügg a testnevelés eszköz-és intézményrendszerével. A tanulók egészségi állapotának megfelelően adaptált mozgásformák és sportágak elsajátításával, gyakorlásával segíti a megváltozott egészségi állapotuk javítását, rehabilitációját, az egészségük megőrzését. Biztosítja a prevenciót a további károsodások elkerülésére, és nem utolsó sorban a mozgásos játék-és sporttevékenység közösségben végzett élménye révén hozzájárul a személyiségfejlődéshez, és a pozitív életszemlélet kialakításához.
A képzés célja, hogy a köznevelésben részt vevő óvónők és tanítók megismerkedjenek a gyermek- és serdülőkorban előforduló leggyakoribb tartó-mozgatórendszeri elváltozások kialakulásának megelőzésére irányuló lehetőségekkel, a prevenció tágabb és szűkebb értelmezésével, valamint a gyógytestnevelésnek, mint megelőző és egészségi állapot javító eszköznek a szerepével a köznevelés különböző területein.
 

Gyorsírásoktató:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a gyorsírásoktatói szakképzettség birtokában képesek az ügyviteli ágazati szakmai és az ügyviteli szakmacsoporthoz tartozó szakképzésben részt vevő tanulók számára szakszerűen oktatni a gyorsírást és az ügyviteli ismeretkörhöz kapcsolódó tantárgyakat, elsajátítva a szabályos tízujjas gépírást is, mint a dokumentumkészítés és a sztenogramok gépi áttételének alapját. A gyorsírásoktatók ismerik:

 • a gyorsírás alap-, közép- és felsőfokát, az irodai gyorsírást és a beszédírás alapjait
 • a gyorsírás történetét, elméletét
 • a gyorsírás tanításának módszertanát
 • a gyorsírást felhasználva megismerik a jegyzőkönyvvezetés elméletét és gyakorlatát
 • az ügyvitel, titkári és ügyfélszolgálati ismeretek elméletét és gyakorlatát
 • az ügyviteli szakképzés rendszerét
 • a számítógépes munkavégzés körülményeit
 • a szabályos tízujjas vakírás (gépírás) és a szövegszerkesztés alapjait 

Gumiipari technológiai 
A gumiipari technológiai szakmérnökök képesek a termelő vállalatoknál a gumi- és abroncsgyártással összefüggő feladatok megoldására, valamint rendelkeznek azokkal a műszaki, gumiipari technológiai ismeretekkel, amelyek szükségesek egy vállalati technológiai rendszer kiépítéséhez, működtetéséhez és fejlesztéséhez.

 

Iskolai szociális munka
A végzettek alkalmasak az iskolában felmerülő szociális problémák megoldásához szükséges valamennyi lehetséges erőforrás mozgósításával olyan tevékenységek ellátására, amelyek segítenek javítani, illetve helyreállítani az iskola társadalmának (tanulók, tanárok, egyéb személyzet) és a helyi közösség élet- és működőképességét, valamint hozzájárulnak az ehhez szükséges komplex feltételek megvalósításához, így közvetve a tanulók szocializációs, illetve tanulmányi sikereihez. Főbb ismeretkörök: az iskolai szociális munka jogi háttere, az iskolai szociális munka pedagógiai, pszichológiai és módszertani vonatkozásai.
 

Iskolatitkár
Az Iskolatitkár szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgatók elsősorban a köznevelési intézményekben (általános iskolákban, gimnáziumokban, szakközépiskolákban, szakgimnáziumokban) és/vagy felnőttképzési intézményekben, illetőleg felnőttképzéssel is foglalkozó köznevelési intézményben alkalmazott szakemberek lesznek, akik az oktatási-nevelési intézmények működésére vonatkozó szabályok betartása mellett, a fenntartó, illetőleg a vezető irányítása, ellenőrzése mellett teljes körű titkári, irodaszervezési, ügyviteli, adminisztrációs munkát végez, segítve, biztosítva az intézmény oktató-nevelő munkájának zavartalanságát.
A szakirányú továbbképzési programban részt vehetnek bármely képzési területen – de különösen ajánlott bölcsész-, társadalom- és gazdaságtudomány, valamint a pedagógusképzés területén – megszerzett alap- vagy mesterfokozattal, illetve a korábbi rendszer szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű végzettséggel rendelkezők.
 

Inkluzív nevelés pedagógusa
A végzett pedagógusok elméleti, módszertani és gyakorlati tudásuk birtokában készek és képesek a különleges gondozásra jogosult gyermekek, tanulók befogadó nevelésére, differenciált csoportos foglalkoztatására többségi keretek között. Együttműködnek a segítőszakmák képviselőivel és a szülőkkel.
 

Innovációs menedzser
A képzés célja olyan felsőfokú innovációs menedzserek képzése, akik képesek számos szervezeti probléma megoldására komplex innovációs ismereteik révén, az elméleti ismeretek és gyakorlati tapasztalatok integrálására. A végzettek ismerik az innovációelmélet programjait, illetve a műszaki fejlesztés és a szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos kérdéseket. Képesek a változó gazdasági környezetben előforduló K+F és egyéb szervezeti problémák megoldására, a pályázatos menedzsment tevékenységgel kapcsolatos döntés előkészítési és megvalósítási tevékenység során pénzügyi és szakmai elemző, értékelő munka végzésére.
 

Iskolai sportkör tartására képzett szakember
A képzés célja, hogy a szakon végzettek a megszerzett ismereteik, képességeik és készségeik birtokában alkalmassá váljanak arra, hogy a közoktatás 1-8. osztályában iskolai sportkör tartására képzett szakemberként bekapcsolódhassanak a mindennapos testnevelés délutáni feladatainak ellátásába. Szerezzenek kompetenciákat a tanulók természetben vagy teremben végzett játék-és sportfoglalkozásaik szervezésére és vezetésére, váljanak alkalmassá a különböző egészségközpontú elvárások munkafeladatainak ellátására.
 

Környezet- és vízgazdálkodási szakmérnök
A képzés célja: olyan felsőfokú környezet- és vízgazdálkodási szakemberek képzése, akik a felsőfokú agrár és műszaki graduális képzésben megszerzett mérnöki ismereteik birtokában a szakmérnök-képzés elméleti és gyakorlati anyagának elsajátításával képesek a környezetgazdálkodási, vízgazdálkodási tevékenységet folytató termelő és szolgáltató vállalatoknál, felügyelőségnél, szakhatóságoknál, önkormányzatoknál és non-profit szervezeteknél a környezetgazdálkodással és vízgazdálkodással összefüggő integrált feladatok megoldására. Továbbá rendelkeznek azokkal a speciális mérnöki, projektmenedzsmenti ismeretekkel, amelyek szükségesek az ipari és mezőgazdasági szakterületeken a környezet- és vízgazdálkodás gyakorlati feladatainak elvégzéséhez.
 

Közlekedésmérnöki alapképzési szak – légiközlekedési hajózó szakirány:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek:

 • a repülés megtervezésére, a szükséges navigációs és teljesítményszámítás elvégzésére;
 • a repülési terv elkészítésére, leadására;
 • angol nyelvű rádióforgalmazásra;
 • a meteorológiai helyzet elemzésére, értékelésére;
 • a repülésbiztonsági szabályok betartására;
 • a pilóta által üzemeltethető repülőgépeknél a műszaki állapot leellenőrzésére;
 • az angol nyelvű szakirodalmat, dokumentációt készség szinten használni;
 • elméleti és gyakorlati ismeretei alapján újabb típus- vagy kategória jogosítás megszerzésére.

Légiközlekedési- hajózó szakmérnök
A képzés célja olyan légiközlekedési-hajózó szakmérnökök képzése, akik alkalmasak a repülőgépeket üzemeltető vállalkozásoknál, szervezeteknél navigációs tiszti, pilóta, főpilóta, oktató, megfelelőségi vezető tevékenység ellátására. A képzés 3 féléves, mely tartalmazza a teljes ATPL(A) elméleti anyagot, valamint 140 óra repülési és 60 óra szimulátorgyakorlatot.

Mérnök-közgazdász (főiskolai)
A szakirányú továbbképzésben oklevelet szerzett személy képes a módszertani és széles körű szakmai megalapozás után a közgazdasági problémák önálló felismerésére, elemzésére és megoldására, valamint a gazdaságpolitikai alkalmazásokat, részpolitikákat, piaci intézményi kereteket is ismerik és tudják kezelni.

Mérnök coach
A képzés 2 féléves időtartama alatt a résztvevők megismerik a coaching tevékenységgel kapcsolatos általános ismereteket, valamint a különböző coaching eszközök használatát. A coaching szemlélettel és technikák alkalmazásával képessé válnak a környezetükben lévők teljesítményének fokozására, a munkavégzést hátráltató problémák közös, hatékony megoldására, a csoportmunka ösztönzésére. A szakmérnöki szak hallgatói a képzés során megtanulják, és speciális tapasztalatot szereznek abban is, hogy miként lehet segíteni másokat az egyéni és a szervezeti kihívások leküzdésében. A coaching alkalmazásával igazoltan javul a vállalati tevékenység eredményessége nemcsak a termelés, hanem az adminisztráció és a stratégia-kialakítás területein is.
 

Minőségirányítási szakmérnök
A minőségirányítási szakemberek képesek a termelő és szolgáltató vállalatoknál a minőségirányítással összefüggő feladatok megoldására, valamint rendelkeznek azokkal a műszaki, minőségirányítási és humán-menedzsment ismeretekkel, amelyek szükségesek egy vállalati minőség-menedzsment rendszer kiépítéséhez, működtetéséhez és fejlesztéséhez.
 

Munkavédelmi
A végzettek képesek lesznek munkakörükben az adott vállalat, vállalkozás, munkavédelmi hatóság működési területén jelentkező munkavédelmi problémákat felismerni és azok kezelése érdekében – a műszaki, tudományos, jogi és gazdasági eszközrendszer felhasználásával – megoldási javaslatokat tenni, illetve a szükséges intézkedéseket megtenni. A képzés során jártasságot szereznek a munkavédelem ismert vizsgálati, illetve értékelési módszereinek alkalmazásában és képessé válnak azok fejlesztésére, valamint új módszerek kidolgozására.
 

Munkavédelmi szakmérnök
A végzettek képesek lesznek munkakörükben az adott vállalat, vállalkozás, munkavédelmi hatóság működési területén jelentkező munkavédelmi problémákat felismerni és azok kezelése érdekében – a műszaki, tudományos, jogi és gazdasági eszközrendszer felhasználásával – megoldási javaslatokat tenni, illetve a szükséges intézkedéseket megtenni. A képzés során jártasságot szereznek a munkavédelem ismert vizsgálati, illetve értékelési módszereinek alkalmazásában és képessé válnak azok fejlesztésére, valamint új módszerek kidolgozására.
 

Pedagógus szakvizsga
A szakirányú továbbképzési szak célja a pedagógusképzésben szerzett ismeretekre és a köznevelésben szerzett tapasztalatokra épülően a köznevelés rendszerének, intézményhálózatának működésével, hatékony irányításával, fejlesztésével, az oktatás-nevelés szabályozásának új követelményeivel és azok gyakorlati alkalmazásával, a pedagógus tevékenységével és az egyéni sajátosságokra érzékeny személyiségformálással kapcsolatos új ismeretek és kompetenciák fejlesztése a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésének támogatása érdekében.    

A pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak ismeretkörei:

 • A lelki, fizikai egészség megőrzésének és fejlesztésének elméleti és gyakorlati kérdése az iskolában
 • Diáktanácsadás
 • Gyakorlatvezető óvodapedagógus
 • Gyakorlatvezető tanító
 • Iskolai szabadidős programok szervezési feladatai
 • Mentori, vezetőtanári feladatokra való felkészítés
 • Preventív és korrektív pedagógiai pszichológia
 • Tantárgy-pedagógiai kérdések az iskolai gyakorlatban (angol nyelv)
 • Tantárgy-pedagógiai kérdések az iskolai gyakorlatban (ének-zene)
 • Tantárgy-pedagógiai kérdések az iskolai gyakorlatban (fizika)
 • Tantárgy-pedagógiai kérdések az iskolai gyakorlatban (testnevelés)
 • Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés

Roma társadalomismereti szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő
A pedagógusképzésben szerzett ismeretekre és a gyakorlati tevékenység tapasztalataira építve a képzés során a hallgatók felkészülnek a pedagógus munkakörök, illetve az intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátására. Ismereteket szereznek a közoktatás rendszerének, intézményrendszerének működéséről, hatékony irányításáról, az oktatás-nevelés tartalmi szabályozásának új követelményeiről. Történeti, néprajzi, szociológiai, kulturális antropológiai ismereteket szereznek a cigányság múltjáról; kultúrájukról, szokásaikról, hagyományaikról, valamint a romani nyelvről. Képessé válnak a fenti ismeretek alkalmazására az oktatásban-nevelésben. Szakképzettségüket, ismereteiket felhasználják a nevelő-oktató munkájuk során, adott pedagógus munkakörök, valamint adott intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátása kapcsán, a családokkal, szülőkkel történő hatékony kommunikáció, valamint a gyermekvédelemben részt vevő szakemberekkel történő együttműködés során.

Sportanimátor
A szakirányú képzésben oklevelet szerzett személyek képesek legyenek a képzés befejeztével sportanimátorként a munkaerő piacon önállóan megjelenni és elhelyezkedni. A szakképzettség birtokában a végzettek alkalmasak szállodák, wellness hotelek, egészségközpontok, gyógyfürdők alkalmazásában mozgásprogramok tervezésére, szervezésére és levezetésére, szabadidősport és rekreációs programszervező, sportmenedzser, sportanimátori munkakörök betöltésére.
 

Személyi edző 
A felsőfokú személyi edző szakemberek a felsőfokú graduális képzésben a testnevelés és sport műveltségterületen megszerzett ismereteik képességeik és készségeik birtokában alkalmasak egyéni és csoportos edzések vezetésére, személyre szabott edzésterv készítésére, termi és szabadtéri edzések megszervezésére és lebonyolítására, teremedzői feladatok ellátására, élsportolók speciális felkészítésére. Ismereteik birtokában a végzettek az egészséges életmód követőivé válnak, jól ismerik az emberi test felépítését, működését, a táplálkozás és testsúlyszabályozást, így a legkorszerűbb életmód és életvezetési tanácsokkal látják el tanítványaikat.
 

Társadalomtudományi és gazdasági szakfordító és tolmács szakirányú továbbképzési szak
A szakirányú továbbképzés célja a szakmai nyelvoktatáson kívül, olyan szakfordítók és tolmácsok képzése, akik magas szinten képesek ellátni az írásbeli és szóbeli nyelvi közvetítés feladatát idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen nyelvre Szükség van arra, hogy a szakfordítók és tolmácsok az írott vagy hallott forrásnyelvi szöveget nyelvileg helyesen és tartalmilag pontosan vissza tudják adni a célnyelven, tájékozottak legyenek a forrásnyelvi és célnyelvi ország politikai, társadalmi gazdasági életében, valamint az Európai Unió intézményrendszerében, és ismerjék a nyelvi közvetítés protokolláris és etikai szabályait. E cél érdekében a tolmács és szakfordító képzésnek magába kell foglalnia a magas szintű gyakorlati nyelvi képzésen túl számos olyan tantárgyat mely képessé teszi a jövő tolmácsait feladatuk magas színvonalú ellátására.
 

Település- és területfejlesztési menedzsment
A képezettség birtokában az oklevelet szerzett személy képes lesz egy adott térség, település gazdasági és társadalmi folyamatainak vizsgálatára, irányítani regionális és önkormányzati fejlesztési stratégiák kidolgozását és végrehajtását.

Tűzvédelmi szakember
A tűzvédelmi szakember szakirányú továbbképzési szak képzési célja olyan kompetens felsőfokú szakemberek kibocsátása, akik képesek az elsajátított ismereteket és a megszerzett végzettséget a veszélyes anyagokat használó üzemek tevékenységi körében alkalmazni, a megelőző és a mentő tűzvédelem területén. A végzettek képesek lesznek munkakörükben az adott vállalat, vállalkozás, tűzvédelmi problémáit felismerni és azok kezelése érdekében – a műszaki, tudományos, jogi és gazdasági eszközrendszer felhasználásával – megoldási javaslatokat tenni, illetve a szükséges intézkedéseket megtenni.

Tűzvédelmi szakmérnök
A tűzvédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak képzési célja olyan kompetens felsőfokú műszaki szakemberek kibocsátása, akik képesek az elsajátított ismereteket és a megszerzett végzettséget a katasztrófavédelmi szerveknél, a hivatásos önkormányzati tűzoltóságoknál, a veszélyes anyagokat használó üzemek tevékenységi körében alkalmazni, a megelőző és a mentő tűzvédelem, a műszaki mentés területén. A végzettek képesek lesznek munkakörükben az adott vállalat, vállalkozás, tűzvédelmi problémáit felismerni és azok kezelése érdekében – a műszaki, tudományos, jogi és gazdasági eszközrendszer felhasználásával – megoldási javaslatokat tenni, illetve a szükséges intézkedéseket megtenni.

Business coach
A cél, hogy a képzésben résztvevők megismerjék a coaching tevékenységgel kapcsolatos általános ismereteket, ennek segítségével kialakítsák maguk számára azon coaching eszközök alkalmazását, amely rájuk jellemző, és amellyel javul tevékenységük eredményessége. A coaching szemlélettel és technikái alkalmazásával lehetőség nyílik a környezetben lévők teljesítményének fokozására, munkájukat nehezítő vagy veszélyeztető akadályok elhárítására, illetve a csoportmunka ösztönzésére. Az ismeret bővítése során lehetővé válik a résztvevőknek annak elsajátítása, hogy miként lehet segíteni másokat a kihívások leküzdésében, és abban, hogy közben a tanultakat saját maga és a szervezet számára eredménnyé alakítsa. A coaching alkalmazásával a saját, a csoport, a vállalat folyamatai javulnak mind a termelés, mind az adminisztráció és a stratégia-kialakítás területein.