Szakirányú továbbképzésben

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK

Business coach
Bor- és gasztroturizmus menedzser
Csecsemő-és kisgyermeknevelés gyakorlatvezető pedagógusa
Coach
Egészségfejlesztő mentálhigiéné
Fejlesztőpedagógus
Gyógytestnevelés az óvodában, iskolában szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

Klímareferens
Környezet- és vízgazdálkodási szakmérnök

Logisztikai és szállítmányozási menedzser
Mérnök-közgazdász (főiskolai)

Mérnök-közgazdász (egyetemi)
Mérnök coach
Minőségirányítási szakmérnök
Munkavédelmi Munkavédelmi szakmérnök
Pedagógus szakvizsga

Repülési specialista, Repülési szakmérnök
Társadalomtudományi és gazdasági szakfordító és tolmács szakirányú továbbképzési szak
Település- és területfejlesztési menedzsment
Tűzvédelmi szakmérnök

Business coach
A cél, hogy a képzésben résztvevők megismerjék a coaching tevékenységgel kapcsolatos általános ismereteket, ennek segítségével kialakítsák maguk számára azon coaching eszközök alkalmazását, amely rájuk jellemző, és amellyel javul tevékenységük eredményessége. A coaching szemlélettel és technikái alkalmazásával lehetőség nyílik a környezetben lévők teljesítményének fokozására, munkájukat nehezítő vagy veszélyeztető akadályok elhárítására, illetve a csoportmunka ösztönzésére. Az ismeret bővítése során lehetővé válik a résztvevőknek annak elsajátítása, hogy miként lehet segíteni másokat a kihívások leküzdésében, és abban, hogy közben a tanultakat saját maga és a szervezet számára eredménnyé alakítsa. A coaching alkalmazásával a saját, a csoport, a vállalat folyamatai javulnak mind a termelés, mind az adminisztráció és a stratégia-kialakítás területein.
 

Bor- és gasztroturizmus menedzser
A „Bor-és gasztroturizmus menedzser” képzés olyan rövid idejű (1 éves) speciális tudást és végzettséget nyújtó turisztikai irányú továbbképzés, mely a „borban” és a lokális „gasztroértékekben” rejlő turisztikai potenciál kiaknázásához szükséges ismereteket, „best practiceket” közvetíti a turisztikai szektorban dolgozó, vagy oda belépni szándékozó szakemberek felé. A Bor-és gasztroturizmus szakirányú továbbképzés célcsoportját azok alkotják, akik jelenleg is a turizmus vendéglátás területén dolgoznak, oktatnak, és szeretnék ismereteiket bővíteni, illetve azok, akik szeretnének a turisztikai témakörhöz kapcsolódó újszerű és aktuális ismereteket szerezni. A kurzusban résztvevők tudományterületi besorolástól független oklevéllel jelentkezhetnek a képzésbe, így a turisztikai szakembereken túl minden olyan érdeklődőt várunk, akik érdeklődnek a „bor-és gasztroturizmus” specializáció iránt.

Csecsemő-és kisgyermeknevelés gyakorlatvezető pedagógusa
A csecsemő-és kisgyermeknevelés gyakorlatvezető pedagógusa olyan szakember, aki a szakirányú továbbképzés 2 féléve alatt olyan elméleti, gyakorlati és módszertani ismeretekre tesz szert, melynek birtokában képes a csecsemő- és kisgyermeknevelő jelöltekkel való munka szakszerű előkészítésére, irányítására, komplex, reális és segítő értékelésére. Továbbá képes a bölcsődei nevelési gyakorlatok vezetésére, a szakmai támogatás módszereinek adaptív alkalmazására, segítve ezáltal az általuk mentorált hallgatók pályafejlődését. A szakképesítés bölcsődék, nevelési tanácsadók, gyermekvédelmi intézmények, gyermekjóléti szolgálatok munkájában hasznosítható.
 

Coach
A képzés célja olyan háttértudás kialakítása és olyan személyes kompetenciák fejlesztése, amelyek birtokában a végzettek az üzleti élet és a nonprofit szféra különböző területein a tanultak alkalmazásával eredményes coaching tevékenységre, illetve coaching szemléletű vezetésre képesek. A képzés csoportját elsősorban olyan szakemberek alkotják, akik az alapképzettségüket kiegészítve megfelelő támogatást tudnak nyújtani a coaching eszközrendszere segítségével akár szervezeten belül, akár külső szakértőként a coacholt személy vagy csoport hatékonyságának növeléséhez. A coaching szemlélettel és technikái alkalmazásával lehetőség nyílik a környezetben lévők teljesítményének fokozására, munkájukat nehezítő vagy veszélyeztető akadályok elhárítására, illetve a csoportmunka ösztönzésére. Az ismeretek bővítése során lehetővé válik annak elsajátítása, hogy miként lehet támogatni másokat a kihívások leküzdésében, és az, hogy közben a tanultakat saját maga és a szervezet számára eredménnyé alakítsa. A coaching alkalmazásával a saját, illetve a szervezet folyamatai javulnak a tevékenység és a stratégiakialakítás területein. A képzésben a Nyíregyházi Egyetem tapasztalt oktatói tudományosan megalapozott, a gyakorlatban eredményesen alkalmazható tudást adnak át.
 

Egészségfejlesztő mentálhigiéné
Az oklevél megszerzése után a hallgatók jó eséllyel indulnak a munkaerőpiacon, elsősorban az óvodákban, általános iskolákban, a velük - társintézményként - együttműködő gyakorlati munkát végző terepen, valamint az egészségügy területén. A képzés célja: olyan szakemberek képzése, akik elméleti, módszertani és gyakorlati tudásuk birtokában készek és képesek promóciós és prevenciós munka folytatására a mentálhigiéné és egészségfejlesztés területén.
 

Fejlesztőpedagógus
A képzés célja olyan szakemberek (pedagógusok) képzése, akik pszichológiai, pedagógiai ismereteik birtokában szakszerűen végezhetik a különböző beilleszkedési és/vagy tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek pedagógiai szűrését, prevencióját és korrekcióját csoportos és egyéni formában. A tanulási nehézségek pedagógiai diagnosztikájának gyakorlati alkalmazására, az eredmények elemzésére és értelmezésére képes. Módszertani ismereteit óvodai, iskolai csoportokban, egyéni és kiscsoportos fejlesztési eljárásokban alkalmazni tudják. Képes felismerni a tanulási zavarra utaló jeleket, diagnosztizálás céljából tovább irányítja ezeket a várhatóan a kompetenciakörén kívül eső tanulókat.
Speciális elméleti és módszertani felkészültsége révén hatékonyan elősegíti az alapkészségek elsajátítását a készségek, képesség fejlesztését a lassúbb érési tempójú és a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeknél, egyben szerepet vállal a tehetségek felismerésében és gondozásában.

 

Gyógytestnevelés az óvodában, iskolában szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
Az egészségmegőrzés és az egészségvédelem korunk legfontosabb feladatai közé tartozik.
Számos kezdeményezés és erőfeszítés igyekszik ezen javítani, nemcsak a mindennapos testnevelésnek az egyik jelentős szándéka, hanem az óvodai mozgásfejlesztésnek és az iskolai gyógytestnevelésnek is ez a célja.
A gyógytestnevelés a köznevelésben az iskolai testnevelés olyan speciális formája, amely szorosan összefügg a testnevelés eszköz-és intézményrendszerével. A tanulók egészségi állapotának megfelelően adaptált mozgásformák és sportágak elsajátításával, gyakorlásával segíti a megváltozott egészségi állapotuk javítását, rehabilitációját, az egészségük megőrzését. Biztosítja a prevenciót a további károsodások elkerülésére, és nem utolsó sorban a mozgásos játék-és sporttevékenység közösségben végzett élménye révén hozzájárul a személyiségfejlődéshez, és a pozitív életszemlélet kialakításához.
A képzés célja, hogy a köznevelésben részt vevő óvónők és tanítók megismerkedjenek a gyermek- és serdülőkorban előforduló leggyakoribb tartó-mozgatórendszeri elváltozások kialakulásának megelőzésére irányuló lehetőségekkel, a prevenció tágabb és szűkebb értelmezésével, valamint a gyógytestnevelésnek, mint megelőző és egészségi állapot javító eszköznek a szerepével a köznevelés különböző területein.
 

 

Iskolai szociális munka
A végzettek alkalmasak az iskolában felmerülő szociális problémák megoldásához szükséges valamennyi lehetséges erőforrás mozgósításával olyan tevékenységek ellátására, amelyek segítenek javítani, illetve helyreállítani az iskola társadalmának (tanulók, tanárok, egyéb személyzet) és a helyi közösség élet- és működőképességét, valamint hozzájárulnak az ehhez szükséges komplex feltételek megvalósításához, így közvetve a tanulók szocializációs, illetve tanulmányi sikereihez. Főbb ismeretkörök: az iskolai szociális munka jogi háttere, az iskolai szociális munka pedagógiai, pszichológiai és módszertani vonatkozásai.
 

Klímareferens

 

A képzés célja olyan energia- és klímatudatossággal kapcsolatos ismeretek átadása, melyek révén a hallgatók képessé válnak arra, hogy munkahelyükön meghatározzák azokat klímavédelemhez szükséges feladatokat, amelyek az uniós és a hazai jogszabályokból következnek, képesek lesznek a klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak csökkentését célzó javaslatokat megfogalmazni a döntéshozók számára, melynek során a döntéshozatalt megalapozó anyagokat, dokumentumokat készítenek, a klímavédelemmel és a fenntarthatósággal kapcsolatos szempontokat integrálják a különböző helyi fejlesztési programokba, rendezési tervekbe, valamint részt vesznek a települési környezetvédelmi/klímavédelmi pályázatok összeállításában és a projektek menedzsmentjében. 

 

Környezet- és vízgazdálkodási szakmérnök

A képzés célja: olyan felsőfokú környezet- és vízgazdálkodási szakemberek képzése, akik a felsőfokú agrár és műszaki graduális képzésben megszerzett mérnöki ismereteik birtokában a szakmérnök-képzés elméleti és gyakorlati anyagának elsajátításával képesek a környezetgazdálkodási, vízgazdálkodási tevékenységet folytató termelő és szolgáltató vállalatoknál, felügyelőségnél, szakhatóságoknál, önkormányzatoknál és non-profit szervezeteknél a környezetgazdálkodással és vízgazdálkodással összefüggő integrált feladatok megoldására. Továbbá rendelkeznek azokkal a speciális mérnöki, projektmenedzsmenti ismeretekkel, amelyek szükségesek az ipari és mezőgazdasági szakterületeken a környezet- és vízgazdálkodás gyakorlati feladatainak elvégzéséhez.
 

Logisztikai és szállítmányozási menedzser

· Az e szakon végzett logisztikai és szállítmányozási menedzser – megfelelő technikai, módszertani és technológiai ismereteik birtokában – képes vállalati, illetve makroszintű logisztikai rendszerek, folyamatok átlátására, elemzésére, megszervezésére, megtervezésére és irányítására;

· Képes összetett, többféle szállítási mód összekapcsolásával megvalósuló fuvarozási, szállítási folyamat, illetve az ahhoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek megszervezésére, a racionális változatok kiválasztására, irányítására;

· Képes továbbá az ipari és mezőgazdasági termelési folyamathoz kapcsolódó raktározás, szállítási csomagolás megtervezésére, szervezésére, irányítására;

· Képes mérlegelni a reálfolyamatok pénzügyi eredményeit, tisztában van a pénzügyi leképezések és financiális megoldások módozataival;

· Valamint képes megtalálni a vállalati szervezeti rendszerben a tevékenységek helyét, és figyelemmel van a jogi környezetből származó befolyásoló tényezőkre is.

Mérnök-közgazdász (főiskolai)

A szakirányú továbbképzésben oklevelet szerzett személy képes a módszertani és széles körű szakmai megalapozás után a közgazdasági problémák önálló felismerésére, elemzésére és megoldására, valamint a gazdaságpolitikai alkalmazásokat, részpolitikákat, piaci intézményi kereteket is ismerik és tudják kezelni.

Mérnök-közgazdász (egyetemi)

A képzés során széles szakmai alapozást biztosító oktatás zajlik a közgazdaságtudományok területén, ennek során a hallgatók magas szintű módszertani felkészítést kapnak, majd az üzleti- és menedzsmenttudományokat sajátíthatják el a képzésben résztvevők.

A képzést az elméleti ismeretek átadása mellett gyakorlati alkalmazhatósága és a nagyfokú gyakorlatorientáció jellemzi. Külön hangsúlyt kap a képzés résztvevőinek probléma-felismerési és probléma-megoldási készségének fejlesztése.

A hallgatók a szakirányú továbbképzés keretében megismerik:

· a legkorszerűbb vezetési és szervezési ismereteket,

· a nagyobb vállalatok stratégiai irányításának rendszerszemléletű összefüggéseit,

· a gazdasági problémák megoldásához szükséges statisztikai elemzőrendszereket,

· a gyakorlati menedzsment módszereket,

· a vállalatok átfogó, korszerű irányítási koncepciójának kialakítási módszereit, technikáit,

· az egyes gazdasági szervezetek alapítására és működtetésére vonatkozó törvényi szabályozást,

· a problémamegoldás rendszerszemléletű elméletét, döntéselméleti irányzatokat, döntéselméleti modelleket,

· a vállalati teljesítmények és azok költségeinek az elemzését,

· az emberi erőforrással kapcsolatos szervezési és irányítási, gazdálkodási témaköröket,

· a projektek indításával, működtetésével és lezárásával kapcsolatos jogszabályi és módszertani technikákat,

· az üzleti tárgyalások megszervezésének, lebonyolításának eszközeit és technikáit.

Mérnök coach
A képzés 2 féléves időtartama alatt a résztvevők megismerik a coaching tevékenységgel kapcsolatos általános ismereteket, valamint a különböző coaching eszközök használatát. A coaching szemlélettel és technikák alkalmazásával képessé válnak a környezetükben lévők teljesítményének fokozására, a munkavégzést hátráltató problémák közös, hatékony megoldására, a csoportmunka ösztönzésére. A szakmérnöki szak hallgatói a képzés során megtanulják, és speciális tapasztalatot szereznek abban is, hogy miként lehet segíteni másokat az egyéni és a szervezeti kihívások leküzdésében. A coaching alkalmazásával igazoltan javul a vállalati tevékenység eredményessége nemcsak a termelés, hanem az adminisztráció és a stratégia-kialakítás területein is.
 

Minőségirányítási szakmérnök
A minőségirányítási szakemberek képesek a termelő és szolgáltató vállalatoknál a minőségirányítással összefüggő feladatok megoldására, valamint rendelkeznek azokkal a műszaki, minőségirányítási és humán-menedzsment ismeretekkel, amelyek szükségesek egy vállalati minőség-menedzsment rendszer kiépítéséhez, működtetéséhez és fejlesztéséhez.
 

Munkavédelmi
A végzettek képesek lesznek munkakörükben az adott vállalat, vállalkozás, munkavédelmi hatóság működési területén jelentkező munkavédelmi problémákat felismerni és azok kezelése érdekében – a műszaki, tudományos, jogi és gazdasági eszközrendszer felhasználásával – megoldási javaslatokat tenni, illetve a szükséges intézkedéseket megtenni. A képzés során jártasságot szereznek a munkavédelem ismert vizsgálati, illetve értékelési módszereinek alkalmazásában és képessé válnak azok fejlesztésére, valamint új módszerek kidolgozására.
 

Munkavédelmi szakmérnök
A végzettek képesek lesznek munkakörükben az adott vállalat, vállalkozás, munkavédelmi hatóság működési területén jelentkező munkavédelmi problémákat felismerni és azok kezelése érdekében – a műszaki, tudományos, jogi és gazdasági eszközrendszer felhasználásával – megoldási javaslatokat tenni, illetve a szükséges intézkedéseket megtenni. A képzés során jártasságot szereznek a munkavédelem ismert vizsgálati, illetve értékelési módszereinek alkalmazásában és képessé válnak azok fejlesztésére, valamint új módszerek kidolgozására.
 

Pedagógus szakvizsga
A szakirányú továbbképzési szak célja a pedagógusképzésben szerzett ismeretekre és a köznevelésben szerzett tapasztalatokra épülően a köznevelés rendszerének, intézményhálózatának működésével, hatékony irányításával, fejlesztésével, az oktatás-nevelés szabályozásának új követelményeivel és azok gyakorlati alkalmazásával, a pedagógus tevékenységével és az egyéni sajátosságokra érzékeny személyiségformálással kapcsolatos új ismeretek és kompetenciák fejlesztése a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésének támogatása érdekében.    

A pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak ismeretkörei:

 • A lelki, fizikai egészség megőrzésének és fejlesztésének elméleti és gyakorlati kérdése az iskolában
 • Diáktanácsadás
 • Gyakorlatvezető óvodapedagógus
 • Gyakorlatvezető tanító
 • Iskolai szabadidős programok szervezési feladatai
 • Mentori, vezetőtanári feladatokra való felkészítés
 • Preventív és korrektív pedagógiai pszichológia
 • Tantárgy-pedagógiai kérdések az iskolai gyakorlatban (angol nyelv)
 • Tantárgy-pedagógiai kérdések az iskolai gyakorlatban (ének-zene)
 • Tantárgy-pedagógiai kérdések az iskolai gyakorlatban (fizika)
 • Tantárgy-pedagógiai kérdések az iskolai gyakorlatban (testnevelés)
 • Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés

 

Repülési specialista, repülési szakmérnök

A képzés célja olyan repülési specialista és repülési szakmérnökök (előképzettségtől függ) képzése, akik alkalmasak a repülőgépeket üzemeltető vállalkozásoknál, szervezeteknél navigációs tiszti, pilóta, főpilóta, oktató, megfelelőségi vezető tevékenység ellátására. A képzés 4 féléves, mely tartalmazza a teljes ATPL(A) elméleti anyagot, valamint 143 óra repülési és 60 óra szimulátorgyakorlatot.

A gyakorlati képzés végén kereskedelmi (CPL) és többmotoros műszerrepülési (MEIR) hatósági vizsgát tesznek a hallgatók. Ezzel a végzettséggel hivatásos repülőgépvezetői munkát végezhetnek és légitársaságokhoz lehet jelentkezni első tiszti beosztáshoz szükséges továbbképzésre.

Társadalomtudományi és gazdasági szakfordító és tolmács szakirányú továbbképzési szak
A szakirányú továbbképzés célja a szakmai nyelvoktatáson kívül, olyan szakfordítók és tolmácsok képzése, akik magas szinten képesek ellátni az írásbeli és szóbeli nyelvi közvetítés feladatát idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen nyelvre Szükség van arra, hogy a szakfordítók és tolmácsok az írott vagy hallott forrásnyelvi szöveget nyelvileg helyesen és tartalmilag pontosan vissza tudják adni a célnyelven, tájékozottak legyenek a forrásnyelvi és célnyelvi ország politikai, társadalmi gazdasági életében, valamint az Európai Unió intézményrendszerében, és ismerjék a nyelvi közvetítés protokolláris és etikai szabályait. E cél érdekében a tolmács és szakfordító képzésnek magába kell foglalnia a magas szintű gyakorlati nyelvi képzésen túl számos olyan tantárgyat mely képessé teszi a jövő tolmácsait feladatuk magas színvonalú ellátására.
 

Település- és területfejlesztési menedzsment
A képezettség birtokában az oklevelet szerzett személy képes lesz egy adott térség, település gazdasági és társadalmi folyamatainak vizsgálatára, irányítani regionális és önkormányzati fejlesztési stratégiák kidolgozását és végrehajtását.

Tűzvédelmi szakmérnök
A tűzvédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak képzési célja olyan kompetens felsőfokú műszaki szakemberek kibocsátása, akik képesek az elsajátított ismereteket és a megszerzett végzettséget a katasztrófavédelmi szerveknél, a hivatásos önkormányzati tűzoltóságoknál, a veszélyes anyagokat használó üzemek tevékenységi körében alkalmazni, a megelőző és a mentő tűzvédelem, a műszaki mentés területén. A végzettek képesek lesznek munkakörükben az adott vállalat, vállalkozás, tűzvédelmi problémáit felismerni és azok kezelése érdekében – a műszaki, tudományos, jogi és gazdasági eszközrendszer felhasználásával – megoldási javaslatokat tenni, illetve a szükséges intézkedéseket megtenni.