Tájékoztató az osztatlan tanárképzésről

A képzés célja az iskolai nevelés - oktatás, valamint az iskolai nevelés - oktatás - szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszainak évfolyamain, a felnőttképzésben a szakképzettség szerinti tantárgytanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, akik a képzés során megszerzett képességek, kompetenciák birtokában integrálni tudják a szakterületi, illetve pedagógiai-pszichológiai ismereteiket, alkalmasak a szakképzettség szerinti tantárgy tanítási – tanulási folyamatának tervezésére szervezésére, irányítására a tanulók tantárgyi műveltségének, készségeinek, képességeinek kialakítására, fejlesztésére továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Végzettségi szint: mesterfokozat (magister, Master, rövidítése: MA)
Az oklevél Master of Education címet tanúsít, rövidített jelölése: MEd

 

angol nyelv és kultúra tanára

Célunk olyan angoltanárok képzése az oktatási intézmények számára, akik magabiztosan és magas szinten birtokolják az angol nyelvet, rendelkeznek azokkal a tanári kompetenciákkal, ismerik és gyakorolják azokat a pedagógiai módszereket, melyek a megbízható pedagógus ismérvei. Kurzusaink gyakorlatorientált, használható tudást közvetítenek a nyelvhasználat, a nyelvészet, az irodalomtörténet, az országismeret, a célnyelvi civilizáció, valamint a tantárgy-pedagógia területeiről. Az angoltanár folyamatosan keresett a munkaerő piacon, az életpályamodell kiszámíthatóságot, biztos megélhetést és megbecsülést jelent végzettjeink számára.

 

biológiatanár

Célunk, hogy diákjainkból elhivatott, széles látókörű pedagógusok váljanak, akik alkalmasak természettudományos gondolkodásmód kialakítására, a biológia tantárgy tanítási- tanulási folyamatának irányítására. Miért érdemes? Mert leendő munkád változatos lesz, kreativitásodat kiaknázhatod. Mert elhelyezkedési lehetőségeid széles körűek és élvezheted a szünidők szabadságát. Elhelyezkedhetsz: Magyarország általános és középiskoláiban, továbbá egészségügyi élelmiszeripari, gyógyszeripari, környezetvédelmi laborokban, természetvédelemi szervezeteknél.

 

ének-zene tanár

A képzés célja az alapfokú nevelés-oktatás ötödik évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felső tagozatán, a középfokú nevelés-oktatás szakaszában, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakgimnáziumban, szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a szakiskolában az ének-zene tantárgy tanítására, karvezetői felkészültségük alapján az iskolai kórusmunka vezetésére, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Végzettségi szint: mesterfokozat (magister, Master, rövidítése: MA)
Az oklevél Master of Education címet tanúsít, rövidített jelölése: MEd

A 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 2. melléklet 24. pontja alapján az ének-zene szakos tanár minden iskolatípusban és minden évfolyamon végezhet nevelő-oktató munkát.

 

fizikatanár

Tanulj fizikát, mert érdekes! Ott van a mindennapi életünkben, a természetben, a közlekedésben, a konyhában, a háztartásainkban! Ne feledd: minden természettudománynak, műszaki- és egyéb alkalmazásoknak ez az alapja!

Miért is érdemes fizikatanárnak jelentkezni?

 • Mert évek óta jelentős hiány van jól képzett fizikatanárokból, ezért biztos elhelyezkedési lehetőséggel kecsegtet.
 • Fizikatanári végzettséggel nem csak taníthatsz, hanem kutatómunkát is végezhetsz és doktori iskolában fejlesztheted tovább tudásodat.
 • Használd a kreativitásod és építs eszközöket, mutass be kísérleteket, foglalkozz robotokkal és programozd be őket!
 • A 3D-nyomtatással, elektronikával kapcsolatos egyetemi projektjeinkkel pedig meg tudod szólítani a gyerekeket!

 

földrajztanár

A földrajztanár képzés célja olyan magas szintű szaktudományi és szakmetodikai ismeretekkel rendelkező, az oktató-nevelő munkában alkotó, innovatív szerepet betöltő tanárok képzése, akik:

elsajátították a földtudományok és a társtudományok alapjait,

 • átfogó földrajzi ismeretekkel és szemlélettel rendelkeznek,
 • képesek a földrajztudományok korszerű eredményeinek befogadására, interpretálására, alkotó továbbfejlesztésére,
 • szaktudásuk mellett ismerik a geográfiához kapcsolódó informatikai rendszereket és adatfeldolgozó módszereket, modern pedagógiai és szakmódszertani ismeretekkel, széleskörű természet- és társadalomtudományi alapműveltséggel rendelkeznek.

 

kémiatanár

Célunk, hogy diákjainkból elhivatott, széles látókörű pedagógusok váljanak, akik alkalmasak természettudományos gondolkodásmód kialakítására, a kémia tantárgy tanítási- tanulási folyamatának irányítására. Miért érdemes? Mert leendő munkád változatos lesz, kreativitásodat kiaknázhatod. Mert elhelyezkedési lehetőségeid széles körűek és élvezheted a szünidők szabadságát. Elhelyezkedhetsz: Magyarország általános és középiskoláiban, továbbá egészségügyi élelmiszeripari, agrokémiai, növényvédelmi gyógyszeripari, környezetvédelmi és minőségellenőrző laborokban.

 

magyar nyelv és irodalom szakos tanár

Célunk olyan magyartanárok képzése, akik képesek a diákokkal érzékenyen megismertetni nemcsak a magyar és a világirodalom legszebb műveit, hanem a nyelvészet izgalmas területeit és sokoldalúságát is.
Legfontosabb tantárgyaink: Világirodalom, Régi magyarországi irodalom, Klasszikus stílusok és műnemek, Modern magyar irodalom, Az irodalom medialitása, Kritikatörténet, Az irodalomtudomány és a komparatisztika alapjai, Színház és kultúra; Leíró nyelvtan, Nyelvtörténet, Alkalmazott nyelvtudomány, Nyelv és kommunikáció, Stílus és jelentés, Grammatikai elemzések, Dialektológia, Szociolingvisztika stb.
A jelzett területeken folytatott elmélyült ismeretszerzésen túl hallgatóink az irodalom műfajainak aktív művelésére szintén lehetőséget kapnak, hiszen az intézetben verseket és prózai műveket rendszeresen publikáló oktatók tanítanak. Az irodalom- és nyelvtudomány behatóbb vizsgálata iránt érdeklődő diákjaink tagjai lehetnek tudományos diákkörünknek, továbbá egyaránt részt vehetnek helyesírási, szépkiejtési, szónoki és tanítási versenyeken is.

 

matematikatanár

A matematika jóval több annál, mint amire az ember első ránézésre gondol. Aki járatos a matematikában, egy olyan tudás birtokába kerül, amivel az élet számos területén összefüggések meglátásra lesz képes. Matematikai tudás nélkül nem lenne távolságmérés és utazás, nem létezne modern orvostudomány, vagy épp űrkutatás, de matematikai számításokon alapszik a meteorológiai előrejelzés, vagy a biztosítók kockázatkezelése. Csak az értheti meg a matematikát, akinek jó tanára volt. A matematikatanár mindig ikonikus figurája az iskolának, tudása, személyisége emlékezetes marad minden diák számára. A jó tanár nem csak tudja, de át is tudja adni a számok szeretetét, a különleges gondolkodásmódot, a matematika segítségével képessé válhat az ember a logikus, tiszta érvelésre, precizitásra, képes absztrakt módon gondolkodni, fejlődik fogalomalkotási készsége. Matematika tanári képzésünkön a hallgatók áttekintést kapnak a matematika tudományáról, mely által képessé válnak a tudományos ismeretterjesztésre, diákjaik érdeklődésének felkeltésére és a tehetséggondozásra. A szakmai képzést, a tárgyak tartalmát és egymásra épülését kifejezetten a tanárképzés elvárásainak megfelelően alakítottuk ki. Nappali munkarendben meghirdetett szakpárok a 2023-es általános felvételi eljárásban: angol nyelv és kultúra tanára - matematikatanár; kémiatanár - matematikatanár; matematikatanár - technika- és tervezéstanár; matematikatanár - testnevelő tanár; matematikatanár - történelemtanár.

 

népzene- és népikultúra-tanár

A képzés célja – meglévő népi hangszer- vagy népi énektudásra alapozva – az iskolai nevelés-oktatás szakaszában, az alapfokú művészetoktatásban a választott népi hangszer vagy népi ének tantárgy tanítására, továbbá népzenei és néprajzi ismeretek tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, akik elláthatják a népzenei együttesek vezetését, néptánccsoportok hangszeres kíséretét is. Felkészültek a tanulmányaik doktori képzésben való folytatására.

Végzettségi szint: mesterfokozat (magister, Master, rövidítése: MA)
Az oklevél Master of Education címet tanúsít, rövidített jelölése: MEd

Választható népi hangszerek: hegedű, brácsa, nagybőgő-ütőgardon, citera, tambura, koboz, tekerő, furulya, klarinét-tárogató, duda, cimbalom, harmonika, valamint népi ének.

Szakpárosítása: ének-zene tanár – népzene- és népikultúra-tanár

 

technika- és tervezés-tanár

Tanulj technikatanárnak,
    • ha érdekelnek a műszaki dolgok, de nem akarsz mérnök lenni;
    • ha szívesen fúrsz-faragsz vagy kertészkedsz;
    • ha széles körű tudományos-technikai-digitális műveltségre vágysz;
    • ha gyakorlatközpontú képzésben vennél részt;
    • ha a hétköznapi életben is alkalmazható készségeket akarsz elsajátítani;
    • ha ezeket a készségeket szívesen tanítanád is.
 

természettudomány – környezettan szakos tanár

Célunk, hogy diákjainkból elhivatott, széles látókörű pedagógusok váljanak, akik alkalmasak környezettudatos gondolkodásmód kialakítására, a természetismeret tantárgy tanítási- tanulási folyamatának irányítására. Miért érdemes? Mert leendő munkád változatos lesz, kreativitásodat kiaknázhatod. Mert elhelyezkedési lehetőségeid széles körűek és élvezheted a szünidők szabadságát. Elhelyezkedhetsz: Magyarország általános és középiskoláiban, továbbá egészségügyi élelmiszeripari, agrokémiai, növényvédelmi gyógyszeripari, környezetvédelmi és minőségellenőrző laborokban.

 

testnevelő tanár

A Nyíregyházi Egyetem Testnevelés és Sporttudományi Intézete a régió legnagyobb múlttal és hagyományokkal rendelkező sportszakember képző centruma.

Versenyképes, korszerű ismereteket nyújtunk leendő testnevelő tanárainknak, melyet a sport területén is kiemelkedő, nemzetközileg elismert edzőktől, oktatóktól, sporttudományi szakemberektől sajátíthatsz el.

A képzés keretében sokoldalú elméleti és sportági gyakorlati ismeretre tehetsz szert. A gyakorlati tárgyak sikeres teljesítéséhez a megfelelő fizikai felkészültség mellett szükséges az alapsportágakban való jártasság.

Tanulmányaid mellett bekapcsolódhatsz az Egyetemi Sportegyesület szakosztályaiban folyó sportéletbe, s képviselheted az Egyetemet az Országos Egyetemi Bajnokságokon.

Sportolóink tanulmányi előrehaladását egyéni tanrend biztosításával támogatjuk.

 

történelemtanár

A történelem szak megújult tartalommal és követelményekkel készít fel a tanári hivatás gyakorlására.

A szakmai alapozó ismeretek keretében a történettudomány társtudományait – így többek között a régészetet, a történeti földrajzot, néprajzot stb. – ismerhetik meg közelebbről a hallgatók. A szakmai törzsanyaghoz tartozó tantárgyak elmélyült tudást adnak a nagy történeti korokról egyetemes és magyar történelmi szempontból egyaránt.

A történelemtanítás módszereivel kapcsolatos kurzusok során többek között ezekkel is foglalkozunk:

 • a modern szemléltetés eszközei;
 • különböző nem-frontális munkaformák (projektmódszer, problémaalapú tanulás, stb.), avagy nem mindig a tanár a mindentudó;
 • mire jó a Facebook a történelemórán;
 • a wikipédiától az akadémiáig, avagy hogy lesz az információból kompetencia.

Az elméleti képzés folyamatosan kiegészül tanítási gyakorlatokkal, ahol belőled is lehet “rablóból pandúr”, azaz megmutathatod, hogy szerinted hogy is kellene... Az egyetem gyakorlóiskolájában nagy tapasztalattal rendelkező szaktanárok mélyítik tovább a módszertani tudást.

A képzés során kedvező ösztöndíj-lehetőségek várnak!

 

vizuáliskultúra-tanár

A képzés célja az iskolai nevelés-oktatás évfolyamain, a szakképzés és a felnőttképzés vizuális-kultúra területein, magas fokú képző- és iparművészeti, művészettörténeti illetve pedagógiai tudással rendelkező, a vizuális kultúra oktatására képes tanárok képzése, akik szakmai felkészültségük alapján alkalmasak, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, kutatási, tervezési, fejlesztési feladatok végzésére, továbbá a tehetséggondozásra, a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására.