Alapképzésben

 AGRÁR

 BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY

GAZDASÁGTUDOMÁNYOK

 INFORMATIKA

 MŰSZAKI

 MŰVÉSZETKÖZVETÍTÉS

 PEDAGÓGUSKÉPZÉS

 SPORTTUDOMÁNY

 TÁRSADALOMTUDOMÁNY

 TERMÉSZETTUDOMÁNY


AGRÁR

Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 

A végzett szakemberek alkalmasak a nemzetgazdaság különféle ágazatában beosztott gépészmérnöki feladatok ellátására, különös tekintettel a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termelési és szolgáltatási szektorra. Vállalkozóként képesek termelési, fejlesztési és tanácsadási szolgáltatások végzésére, a mezőgazdasághoz és a feldolgozóiparhoz kapcsolódó gépüzemeltetési és gazdasági folyamatok irányítására. A szakon belül jelenleg a gépüzemeltetési specializáció vehető fel.


Mezőgazdasági mérnöki 

Az agrármérnökök a megszerzett természettudományi, mezőgazdasági, műszaki és gazdasági ismereteik birtokában alkalmasak az agrárágazat mérnöki feladatainak ellátására. A gyakorlati ismeretekkel rendelkező szakemberek képesek a mezőgazdasági termelési, gazdasági, kereskedelmi, fejlesztési és tanácsadási feladatok végzésére.


 BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY

Anglisztika

Az anglisztika alapszak végzettjei, amennyiben nem folytatják tanulmányaikat mesterszakon, a szerzett  piacképes tudás és a gyakorlatban közvetlenül hasznosítható készségek birtokában az üzleti élet számos területén, az idegenforgalomban, a nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező intézményekben, pályázati irodákban és a kulturális élet különböző területein vállalhatnak munkát.

A kínált stúdiumok megerősítik az hallgatók angol nyelvi készségét, fejlesztik a kommunikációs készséget, megismertetik a hallgatókat az angol nyelvű országok történetével és kultúrájával, fejlesztik a szaknyelvi tudást, a szaknyelvi kommunikációs készséget, a tárgyalástechnikát és a közvetítési készséget (fordítás, tolmácsolás).

A képzés ideje 6 félév, a megszerzendő kreditek száma 180. Az első két félév után a hallgatók alapvizsgán adnak számot általános nyelvi készségeikről. A képzés szakdolgozat megírásával és megvédésével valamint  záróvizsgával zárul.


Közösségszervezés 

A közösségszervezés alapképzési szak célja kulturális, humán, közösségi alapú társadalom- és gazdaságszervező munkát végző szakemberek képzése. A közösségszervező szakember a közösségi művelődés, az ifjúságsegítés és a humánfejlesztés területén, településeken, intézményekben, szervezetekben, közösségekben és a közösségi művelődés, az ifjúsági szolgáltatás, valamint a felnőttképzés különböző színterein közvetlen tervező, szervező, értékelő, irányító, feladatokat lát el.


Pedagógia alapképzési szak

Célja: olyan szakemberek képzése, akik a legkorszerűbb neveléstudományi ismeretek birtokában képesek asszisztensi feladatokat ellátni a hazai iskolarendszerű oktatás bármely intézményében, valamint rendelkeznek azokkal a kompetenciákkal, amelyek birtokában az iskolarendszeren kívüli képzési formákban, belső képzéseket és továbbképzéseket folytató cégeknél, vállalkozásoknál oktatásszervezőként, oktatási referensként, vagy önkormányzatoknál, munkaügyi központoknál a különböző oktatással és képzéssel kapcsolatos tevékenységek koordinátoraként vehetnek részt a vállalt és felkínált pedagógiai szolgáltatások megszervezésében, lebonyolításában és értékelésében.  

Olyan diákokat várunk, akiket érdekelnek a hazai oktatási rendszer működését befolyásoló szakmai és szakmán kívüli tényezők, akik szeretnének elmélyült tudást szerezni a nevelés elméleti és történeti alapjairól, szociológiai és pszichológiai meghatározóiról, akik szívesen megismerkednének a neveléstudományi kutatások menetével és módszereivel, akik szívügyüknek tekintik a pedagógiai ismeretterjesztést és a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok kulturális felemelkedésének segítését.  

A pedagógia alapszak elvégzése után lehetősége nyílik a végzett hallgatóknak szakmai ismereteik további bővítésére és specializálódásra is az alapszakra épülő mesterképzéseken. A Nyíregyházi Egyetem az andragógia MA és a szociálpedagógia MA szak keretében biztosít továbbtanulási lehetőséget a pedagógia szakon végzettek számára, más felsőoktatási intézményekben (DE, ELTE, SZTE, EKE) pedig neveléstudomány mesterképzési szakon folytathatnak magasabb szintű tanulmányokat.


Szlavisztika [Ukrán]

A szlavisztika [ukrán] alapszakos bölcsész képzés célja olyan szakemberek képzése, akik ismereteik birtokában középfokú (Közös Európai Referenciakeret) B2 komplex típusú nyelvvizsga szintjén képesek ukrán nyelven hétköznapi, politikai, gazdasági, társadalmi, nyelv és irodalomtudományi szövegeket értelmezni, szóban és írásban alkotni.

Az ukrán–magyar ügyintézői specializációnak köszönhetően - és kihasználva a határ közelségét - a végzett hallgatók felkészültségük alapján kellő mélységű elméleti ismeretekkel és szakmai gyakorlattal rendelkeznek, hogy elősegítsék a két ország közötti társadalmi, kulturális és gazdasági kapcsolatok elmélyítését.

A felvételi követelményként meghatározott emelt szintű tantárgyi érettségi vizsgakövetelmény legalább 45%-os eredményű felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával is teljesíthető. 

A jelentkezőnek az FFSZV vizsga igényét a jelentkezési űrlapon kell jeleznie. A vizsga megírásának helyszíne a Nyíregyházi Egyetem.

 


 


GAZDASÁGTUDOMÁNYOK

Gazdálkodási és menedzsment

E szak keretében az intézmények és az üzleti élet legfontosabb területeire képezzük az okosan gazdálkodó, gyakorlathoz is értő szakembereket, akik közgazdasági, társadalomelméleti, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek a gazdálkodó szervezetek és intézmények folyamatainak tervezésére, elemzésére.


Turizmus-vendéglátás

A képzés célja olyan elméleti és gyakorlati gazdaságtudományi ismeretek birtokában lévő, idegen nyelveket beszélő szakemberek képzése, akik képesek értelmezni a turisztikai szektort befolyásoló makro-és mikrokörnyezeti trendeket, az információk birtokában képesek a fenntartható turizmus kihívásainak megfelelő élményorientált turisztikai szolgáltatások kidolgozására, fejlesztésére és menedzselésére. A végzett hallgatók a megszerzett tudás és képességek birtokában alkalmassá válnak a szektorban működő mikro- és kisvállalkozások alapítására, működtetésére, valamint a közép- és nagyvállalatok részlegeinek innovatív irányítására, a kapcsolódó munkafolyamatok szervezésére,tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.


 


INFORMATIKA

Informatikus könyvtáros

A Nyíregyházi Egyetemen közel 40 év hagyománnyal rendelkezve folytatódik a szak oktatása. Célunk olyan informatikus könyvtáros szakemberek képzése, akik könyvtárosi ismeretekre és korszerű informatikai tudásra tesznek szert. Képessé válnak a különböző típusú könyvtárak, valamint a tájékoztatási, információ feldolgozási és közvetítési feladatokat végző szervezetek gyakorlati szaktudást igénylő munkaköreinek betöltésére. Alkalmassá válnak tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységre, segítség nyújtására a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában. A végzett hallgatók alapképzésük megszerzése után felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. A szakmai törzsanyagot kiegészíti a 300 óra időtartamú szakmai gyakorlat, melyet könyvtárakban és információszolgáltató szervezetekben töltenek hallgatóink.


 
Mérnökinformatikus

A képzés céllja mérnökinformatikusok képzése, akik képesek műszaki és információs infrastrukturális rendszerek és szolgáltatások adat- és programrendszereinek tervezési, fejlesztési feladatainak ellátására, valamint azok telepítési és üzemeltetési feladatainak megoldására. Felkészültek tanullmányik mesterképzésben történő folytatására.


Programtervező informatikus 

A programtervező informatikus szakra járó hallgatók általában már a végzés közben „elkelnek” a munkaerőpiacon. Napjainkban ugyanis egy jó programozó kiváló lehetőségek közül választhat. Miért? Mert megfelelő ismeretekkel rendelkeznek ahhoz, hogy programokat írjanak, avagy fejlesszenek. Elsajátítják az algoritmusok tervezését, elemzését, megismerkednek napjaink legismertebb programozási nyelveivel és programozási paradigmáival. Képesek a Web-programozásra, multimédiás alkalmazások tervezésére, mobil alkalmazások készítésére. A programtervező informatikus képes részt venni hardver és szoftver rendszerek tervezésében, létrehozásában, működtetésében. Az itt elsajátított tudás biztos alapot biztosít a mesterképzésben való továbbtanulás esetén is.


 


MŰSZAKI

Gépészmérnöki

A természettudományi alapokkal rendelkező műszaki szakemberek gépészmérnökké válva alkalmasak gépek, készülékek, berendezések, szerkezetek konstrukciós tervezésére, gépi technológiai műveletek szakszerű irányítására és végrehajtására, a minőségirányítási rendszerek létrehozására, fenntartására és fejlesztésére.


Járműmérnöki

Az alapképzési szakon végzett járműmérnökök képesek a közlekedési, szállítási- és logisztikai feladatok sajátosságait figyelembe véve a közúti- (személy-és haszongépjárművek), vasúti-, vízi- és légijárművek, illetve járműrendszerek és mobil gépek, valamint építő- és anyagmozgató gépek rendszerszemléletű üzemeltetésére, tervezésükkel, gyártásukkal, javításukkal kapcsolatos mérnöki alapfeladatok megoldására. E feladataikat a biztonság, a környezetvédelem és az energiagazdálkodás szempontjait figyelembe véve képesek ellátni.


Repülőmérnöki

Cél olyan ATP(A) elméleti és CPL/IR, ME, MCC gyakorlati jogosítással rendelkező hivatásos repülőgépvezetők képzése, akik alkalmasak a repülőgépeket üzemeltető vállalkozásoknál, szervezeteknél a hivatásos repülőgépvezetői tevékenység ellátására, a légiüzemeltetéssel (air operation), a földi kiszolgálással (ground handling) és a szállítási feladatok szervezésével, megoldásával kapcsolatos, valamint a vonatkozó megfelelőség biztosítási (compliance monitoring) teendők végzésére.


Közlekedésmérnöki

A közlekedésmérnökök alkalmasak a közlekedési, szállítási és logisztikai folyamatok tervezésére, előkészítésére, működtetésére és irányítására, a kapcsolódó igazgatási és hatósági feladatok ellátására. Megválasztják, fenntartják és üzemeltetik a közlekedési ágazat gépeit és eszközeit. Az alapszakon belül választható Járműgépész és Műszaki logisztika specializáció.


 


MŰVÉSZETKÖZVETÍTÉS


Képi ábrázolás alapképzési szak

(választható szakirány: képi ábrázolás)
(festészet, grafika, digitális grafika)
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik átfogó elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek egyrészt a tradicionális és kortárs képalkotás, képalakítás terén, másrészt a képírás (elektronikus képalkotás), mozgóképkultúra és média világában. Szemléletmódjuk biztos alapokat nyújt a hagyományos és digitális vizuális világban való tájékozódáshoz, beleértve a képalkotás tradicionális vagy mozgóképes, multimédiás és interaktív megnyilvánulásait is a hétköznapi és művészeti területen. Alkalmasak a vizuális nyelvben rejlő kifejezési lehetőségek tanulmányozására, és azok autonóm módon történő felhasználására. Felkészültségük alapján kellő mélységű elméleti ismerettel és alkotói gyakorlati készséggel rendelkeznek szakmai munkához, gyakorlatvezetéshez.
Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Környezetkultúra alapképzési szak
 
(választható specializáció: ökodizájn)
A képzés célja környezettervező szakemberek képzése, akik képesek terek és tárgyak célszerű és formailag igényes kialakítására. Felelős magatartásuk, alkotói, tervezői képességeik, szakmai ismereteik képessé teszik őket emberi-környezeti problémák megoldására, terek és tárgyak egységes építészeti szemléletű felfogására, műalkotások bemutatására, valamint a mindezekben rejlő értékek közvetítésére. Történeti, társadalmi, művészeti, környezetfilozófiai és műszaki ismereteik alapján létrehozott tárgyak, terek és környezetek a felhasználók számára élhetőkké és használhatókká válnak. Felkészültségük alapján kellő mélységű elméleti ismerettel és alkotói gyakorlati készséggel rendelkeznek a környezetkultúra területén való szakmai munkához, gyakorlatvezetéshez. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.


Zenekultúra alapképzési szak

A zenekultúra alapképzési szak olyan szakembereket képez, akik elméleti és gyakorlati ismereteik, a kulturális, művészeti intézményrendszerről szerzett tudásuk birtokában jó ízléssel és alkotó döntési készséggel képesek zenei művészetközvetítői – szervező, irányító, szerkesztő és lebonyolító jellegű – feladataik ellátására az európai térség kulturális, művészeti intézményeiben.
A képzés során a hallgatók kellő jártasságra tesznek szert a magyar zenei élet és az európai országok zenei életének megismerésében. A zenekultúra alapképzési szak nyilvántartásba vett specializációi: zenei rendezvényszervezés és –menedzsment, valamint kórusénekes.   


 PEDAGÓGUSKÉPZÉS

 
Csecsemő- és kisgyermeknevelő

A képzés célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik megfelelő fejlesztési és nevelési módszereket alkalmaznak az újszülöttkortól a 3 (legfeljebb 5) éves korig terjedő életszakaszban ellátásra szoruló csecsemők és kisgyermekek gondozása és fejlesztése érdekében. A megszerzett komplex gondozási, pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi ismereteik birtokában segítik a célzott korosztály egészséges testi, érzelmi, kapcsolati és beszédkészségének, illetve értelmi képességeinek a fejlődését, szocializációját, valamint támogatják a kisgyermekes családok nevelési tevékenységét. Alkalmasak gondozói, nevelői, közvetítői, képviselői és tanácsadói feladatok elvégzésére. A végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

 


Óvodapedagógus

A képzésért felelős egység: Óvó- és Tanítóképző Intézet

Az alapképzési szakon szerezhető szakképzettség: óvodapedagógus

Az alapképzési szak célja: Olyan óvodapedagógusok képzése, akik alkalmasak az óvodai nevelés feladatainak ellátására a 3-7 éves korú gyermekek nevelésére, a pedagógusi hivatás gyakorlására.

Az óvodapedagógus szakra jelentkezőknek alkalmassági vizsgát kell tenniük. Az alkalmassági vizsga követelményei megegyeznek a tanító alapképzési szak követelményeivel.Tanító

A képzésért felelős egység: Óvó- és Tanítóképző Intézet

Az alapképzési szakon szerezhető szakképzettség: tanító

A tanító szak célja: Olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak az általános iskola 1-4. osztályában valamennyi, az 1-6. osztályában legalább egy az oklevélben megnevezett műveltségi terület oktatási-nevelési feladatainak az ellátására.

A hallgatónak az I. félév végén kötelező egy műveltségterületet választania. Ez lehet a Magyar nyelv és irodalom vagy a Történelem és állampolgári ismeretek (hon- és népismeret) és etika vagy a Matematika vagy a Vizuális kultúra.

A tanító szakra jelentkezőknek beszéd-, ének- és testnevelési alkalmassági vizsgát kell tenniük.


 


SPORTTUDOMÁNY

Sportszervezés

Az alapképzési szakon szerzett közgazdasági és sporttudományi ismeretek birtokában jó elhelyezkedési lehetőségeid vannak országos és helyi sportszervezeteknél, sportvállalkozásoknál szakmai ügyintézőként vagy vezetőként. Nagyon népszerű a Sportszervezés BSc.

A szak képzési ideje hat félév, amely során 180 kreditet kell teljesítened. Elméleti és sportági gyakorlati képzésben részesülsz, ezért a szak elvégzésének szükséges feltétele a sportos felkészültség és a jó fizikai erőnlét. A közgazdasági-  és számviteli ismeretek miatt matematikából is megalapozott ismeretekre van szükséged.

Bemeneti feltétel:

biológia vagy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy magyar nyelv és irodalom vagy testnevelés vagy történelem vagy matematika vagy földrajz, vagy sport ismeretek vagy 

szakmai előkészítő vizsgatárgyként: informatikai alapismeretek vagy közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan vagy elméleti gazdaságtan), vagy 

ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyként: informatika ismeretek, vagy informatikai ismertek vagy közgazdaság ismeretek vagy közgazdasági ismeretek vagy sport ismeretek.Edző

A gyakorlatorientált képzés során elméleti és gyakorlati ismereteket szerezhetsz, amelynek birtokában sportági szakedzőként képessé válsz utánpótlás és felnőtt sportolók edzésfolyamatának tervezésére és végrehajtására, sportolók kiválasztására, személyiségük fejlesztésére és teljesítményük fokozására. A 6 féléves képzés elvégzése után alkalmas leszel sportszervezetek sportszakmai munkájának irányítására, ellenőrzésére, különböző korosztályok munkájának összehangolására, a korosztályos vagy a felnőtt válogatottak magas szintű sportági szakmai felkészítésére és versenyeztetésére. A Nyíregyházi Egyetem a következő évtől úszás, labdarúgás, atlétika és kézilabda sportági specializációkat kíván meghirdetni.

Bemeneti feltétel:

Gyakorlati vizsga.


 


TÁRSADALOMTUDOMÁNY

Kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak:

A szak célja kommunikációs szakemberek képzése, akik ismerik a kommunikáció különböző színterein működő intézményeket, intézményrendszereket. Ismerik a társadalmi kommunikáció színtereit, az itt működő intézmények struktúráját, a kommunikáció és média fontosabb intézményeit a kommunikáció és média működését.

Megszerzett tudásuk, képességeik és attitűdjeik birtokában teljes mértékig alkalmasak a kommunikáció színterein lévő intézményekben kommunikációs munka végzésére. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben való folytatására.


Szociálpedagógia

A szociálpedagógus képes a gyermek és ifjúsági korosztály tanulási, szociális, mentális problémáinak kezelésére nevelési-oktatási intézményekben, a szociális ellátórendszerben, munkaügyi központokban, non-profit jellegű intézményekben, társadalmi és vallási szervezetekben.TERMÉSZETTUDOMÁNY

Biológia BSC

Célunk, hogy diákjainkból gyakorlatorientált szakemberek váljanak. Bioanalitikai tantárgyaink elsajátításával képes leszel mikrobiológiai, egészségügyi, élelmiszeripari laboratóriumok feladatainak ellátására. Az ökológiával kapcsolatos tantárgyaink elsajátításával pedig rutinossá válsz a hidrobiológia, a természetvédelem területein terepi és laboratóriumi felmérések megtervezésében, elvégzésében és kiértékelésében. Elhelyezkedhetsz: egészségügyi gyógyszeripari, környezetvédelmi, vízügyi és minőség ellenőrző laborokban, természetvédelmi szervezeteknél.


Fizika

A képzés célja fizikus diplomával rendelkező szakemberek képzése, akik elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek, interdiszciplináris szakterületeken (matematika, informatika, technika, biológia, műszaki és szakmai idegen nyelv) is, és az alapfokozat birtokában alkalmassá válnak elsősorban gyakorlati feladatok és problémák felismerését és önálló megoldására, valamint ilyen munkakörök ellátására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására is.


Földrajz

A képzésben résztvevők elsajátítják a természeti, társadalmi-gazdasági és települési környezet megértéséhez szükséges elméleti és módszertani alapokat. Hallgatóink alkalmassá válnak a földrajzi problémák felismerésére, megfogalmazására, valamint a környezeti, tájminősítési, település- és térelemzési szakmai kérdések megoldására. A képzés gyakorlatias, széleskörű földrajzi és turisztikai ismereteket biztosít.

Hallgatóink az alábbi specializációkból választhatnak:

-         Az idegenforgalmi specializáció keretében megismerik a turizmus földrajzi adottságait, társadalmi szerepét.

-         A terület- és településfejlesztés specializációban elsajátítják a terület- és településfejlesztés módszereit.

Végzett hallgatóink elsősorban környezeti, terület- és településfejlesztési, valamint térinformatikai, idegenforgalmi tevékenységeket folytató vállalatoknál, intézményeknél helyezkednek el. A terület- és településfejlesztő specializáción végzett hallgatók elhelyezkedhetnek az államigazgatásban (pl. járások), az önkormányzati igazgatásban (pl. megyei, vagy települési önkormányzatok), fejlesztési ügynökségeknél.

 


 

Kémia

A képzés célja vegyészek képzése, akik elméleti és gyakorlati ismeretekkel, a rokon szakterületeken (matematika, fizika, informatika, szakmai idegen nyelv) elfogadható alapismeretekkel rendelkeznek, és az alapfokozat birtokában alkalmassá válnak elsősorban gyakorlati feladatok és problémák felismerését és önálló megoldását igénylő munkakörök ellátására a vegyipari termelésben, analitikai, minőségbiztosítási laboratóriumokban, valamint igazgatási, környezetgazdálkodási és környezetvédelmi területeken. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.


 

Környezettan

A képzés célja a környezettudomány területén szilárd általános természettudományos elméleti tudással és gyakorlatorientált alkalmazói készséggel rendelkező szakemberek képzése, akik képesek a szakterület átfogó és speciális ismeretinek birtokában a környezettudomány alkalmazott szintű művelése iránti társadalmi igények kielégítésére. Felkészültek a tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.