Mesterképzésben

MESTERKÉPZÉSI SZAKOK

Andragógia

Környezettudomány

Mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő

Szociálpedagógia

 

Andragógia mesterképzési szak (MA)

Az andragógia mesterszakos képzés tartalmának kialakításakor arra törekedtünk, hogy hallgatóink a munkaerőpiac által keresett ismeretekkel, kompetenciákkal rendelkezzenek.

A 4 féléves képzési idő alatt olyan szakembereket képzünk, akik felkészültek a felnőttképzési intézmények irányítási, stratégiai, tervezési feladatainak teljes körű ellátására. Oktatási módszerek közül jellemzően a csoportos tanulás metodikáját alkalmazzuk, melynek keretén belül műhelybeszélgetéseket, vitákat, szimpóziumokat rendezünk.

A korábban nálunk végzett hallgatóink helyi önkormányzatoknál, állami intézményekben, iskolarendszeren kívül felnőttképző intézményben látnak el vezetői, szervezői feladatokat.

Környezettudomány mesterképzési szak (MSc)

A képzés célja környezetkutatók képzése, akik a jellegzetesen multidiszciplináris környezettudomány alkotó műveléséhez szükséges valamennyi tudományterületen magas szintű alaptudással és az ahhoz illeszkedő gyakorlattal, széles körben hasznosítható sokoldalú készségekkel, általános műveltséggel, korszerű természettudományos szemléletmóddal rendelkeznek.

A végzett hallgatók felkészültségük alapján képesek a környezettudomány irányítói, tervezői szintű művelése iránti társadalmi igények kielégítésére, valamint felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

 

Mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő mesterképzési szak (MA)

A 4 féléves képzés célja olyan szakemberek képzése, akik tevékenységükkel hozzájárulnak az egyének és közösségek problémamegelőző és problémamegoldó folyamatainak elősegítéséhez.

Végzett hallgatóink munkájukkal hozzájárulnak a társadalmi problémák kezeléséhez és csökkentéséhez, valamint a helyi társadalom erősítéséhez, képesek közösségek, közösségi hálók kiépítésére, fejlesztésére és vezetésére, amelyek lakóhelyi, munkahelyi, civil társadalmi és egyházi, felekezeti területen fejlesztő, támogató és védelmet adó tevékenységet folytatnak.

Munkájuk során elsődlegesen a közösségbe vont emberek bio-pszicho-szociális jóllétét, annak fenntartását, erősítését szolgálják, és növelik a közösségi cselekvés társadalomalakító tényezőinek hatékonyságát. Erőforrás orientáltan képesek támogatni a közösség fejlődését, működését, és elősegíteni a közösségben levő lehetőségek hasznosulását az egyes emberek jólléte, társadalmi integrációja és a társadalmi harmónia érdekében. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

 

Szociálpedagógia mesterképzési szak (MA)

A szociálpedagógia mesterképzési szak célja olyan magas szintű szakmai ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik a szociálpedagógiai színtereken önállóan, vagy csoportban végzendő kutatási, szakértői, oktatási, döntéshozói, irányítási, tervezési és szervezési feladatok felelősségteljes elvégzésére képesek.

A négy féléves képzési idő alatt a hallgatók megfelelő tanulási tapasztalatait kiselőadások, prezentációk, kutatás beszámolók, esszék, sajátélményű tanulási helyzetek, tréning-elemek felhasználásával biztosítjuk, erősítve az autonóm hallgatói törekvéseiket. A visszacsatolás változatos formáinak, mint például a projektmunka, az esetelemzések, és a prezentációk alkalmazásával hozzájárulunk szakmai reflexióik megfogalmazásához, a kritikai gondolkodásuk fejlődéséhez.

A képzés alkalmassá teszi hallgatóinkat szociálpedagógiai (elsősorban a gyermek- és ifjúsági korosztállyal foglalkozó) színtereken vezetői feladatok ellátására, valamint tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.