Alapképzésben

 AGRÁR

 BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY

GAZDASÁGTUDOMÁNYOK

 INFORMATIKA

 MŰSZAKI

 MŰVÉSZETKÖZVETÍTÉS

 PEDAGÓGUSKÉPZÉS

 SPORTTUDOMÁNY

 TÁRSADALOMTUDOMÁNY

 TERMÉSZETTUDOMÁNY


AGRÁR

Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 

A végzett szakemberek alkalmasak a nemzetgazdaság különféle ágazatában beosztott gépészmérnöki feladatok ellátására, különös tekintettel a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termelési és szolgáltatási szektorra. Vállalkozóként képesek termelési, fejlesztési és tanácsadási szolgáltatások végzésére, a mezőgazdasághoz és a feldolgozóiparhoz kapcsolódó gépüzemeltetési és gazdasági folyamatok irányítására. A szakon belül jelenleg a gépüzemeltetési specializáció vehető fel.


Mezőgazdasági mérnöki 

Az agrármérnökök a megszerzett természettudományi, mezőgazdasági, műszaki és gazdasági ismereteik birtokában alkalmasak az agrárágazat mérnöki feladatainak ellátására. A gyakorlati ismeretekkel rendelkező szakemberek képesek a mezőgazdasági termelési, gazdasági, kereskedelmi, fejlesztési és tanácsadási feladatok végzésére.


 BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY

Anglisztika

Az anglisztika alapszak végzettjei, amennyiben nem folytatják tanulmányaikat mesterszakon, a szerzett  piacképes tudás és a gyakorlatban közvetlenül hasznosítható készségek birtokában az üzleti élet számos területén, az idegenforgalomban, a nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező intézményekben, pályázati irodákban és a kulturális élet különböző területein vállalhatnak munkát.

A kínált stúdiumok megerősítik az hallgatók angol nyelvi készségét, fejlesztik a kommunikációs készséget, megismertetik a hallgatókat az angol nyelvű országok történetével és kultúrájával, fejlesztik a szaknyelvi tudást, a szaknyelvi kommunikációs készséget, a tárgyalástechnikát és a közvetítési készséget (fordítás, tolmácsolás).

A képzés ideje 6 félév, a megszerzendő kreditek száma 180. Az első két félév után a hallgatók alapvizsgán adnak számot általános nyelvi készségeikről. A képzés szakdolgozat megírásával és megvédésével valamint  záróvizsgával zárul.


Közösségszervezés 

A közösségszervezés alapképzési szak célja kulturális, humán, közösségi alapú társadalom- és gazdaságszervező munkát végző szakemberek képzése. A közösségszervező szakember a közösségi művelődés, az ifjúságsegítés és a humánfejlesztés területén, településeken, intézményekben, szervezetekben, közösségekben és a közösségi művelődés, az ifjúsági szolgáltatás, valamint a felnőttképzés különböző színterein közvetlen tervező, szervező, értékelő, irányító, feladatokat lát el.


Szlavisztika [Ukrán]

A szlavisztika [ukrán] alapszakos bölcsész képzés célja olyan szakemberek képzése, akik ismereteik birtokában középfokú (Közös Európai Referenciakeret) B2 komplex típusú nyelvvizsga szintjén képesek ukrán nyelven hétköznapi, politikai, gazdasági, társadalmi, nyelv és irodalomtudományi szövegeket értelmezni, szóban és írásban alkotni.

Az ukrán–magyar ügyintézői specializációnak köszönhetően - és kihasználva a határ közelségét - a végzett hallgatók felkészültségük alapján kellő mélységű elméleti ismeretekkel és szakmai gyakorlattal rendelkeznek, hogy elősegítsék a két ország közötti társadalmi, kulturális és gazdasági kapcsolatok elmélyítését.

A jelentkezőknek a szlavisztika [ukrán] alapképzési szakon lehetősége van az egyetemi tanulmányokra felkészítő kurzusokon részt venni és intézményi többletpontot szerezni. 

 

 


 


GAZDASÁGTUDOMÁNYOK

Gazdálkodási és menedzsment

E szak keretében az intézmények és az üzleti élet legfontosabb területeire képezzük az okosan gazdálkodó, gyakorlathoz is értő szakembereket, akik közgazdasági, társadalomelméleti, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek a gazdálkodó szervezetek és intézmények folyamatainak tervezésére, elemzésére.


Turizmus-vendéglátás

A képzés célja olyan elméleti és gyakorlati gazdaságtudományi ismeretek birtokában lévő, idegen nyelveket beszélő szakemberek képzése, akik képesek értelmezni a turisztikai szektort befolyásoló makro-és mikrokörnyezeti trendeket, az információk birtokában képesek a fenntartható turizmus kihívásainak megfelelő élményorientált turisztikai szolgáltatások kidolgozására, fejlesztésére és menedzselésére. A végzett hallgatók a megszerzett tudás és képességek birtokában alkalmassá válnak a szektorban működő mikro- és kisvállalkozások alapítására, működtetésére, valamint a közép- és nagyvállalatok részlegeinek innovatív irányítására, a kapcsolódó munkafolyamatok szervezésére,tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.


 


 
Mérnökinformatikus

A mérnökinformatikus alapképzési szak célja olyan szakemberek képzése, akik képesek műszaki és információs infrastrukturális rendszerek és szolgáltatások adat- és programrendszereinek tervezési, fejlesztési feladatainak ellátására, valamint azok telepítési és üzemeltetési feladatainak megoldására. A Nyíregyházi Egyetem mérnökinformatikus képzésének specialitása az, hogy nagy óraszámot szentelünk a számítógépes hálózatok üzemeltetési feladatainak gyakorlására és az IoT (Internet of Things) fejlesztési feladataira. Természetesen a modern programfejlesztési technológiák is részét képezik a tananyagnak. A képzés gyakorlati képzéseit segíti a régióban működő szoftverfejlesztő cégek oktatásunkba történő bevonása. A végzett hallgatóink iránt jelentős kereslet mutatkozik.


Programtervező informatikus 

Jelenleg az egyik legkeresettebb szakmák közé tartozik a programtervező informatikus. A PTI alapképzési szakra járó hallgatóink nagyrésze már a tanulmányi évek alatt állásajánlatot kap, a diplomával rendelkező programozó pedig számos lehetőség közül választhat. Miért? Azért, mert megfelelő szakmai ismeretekkel rendelkezik ahhoz, hogy programokat írjon, avagy fejlesszen.
Hallgatóink elsajátítják az algoritmusok tervezését, elemzését, megismerkednek napjaink legismertebb programozási nyelveivel és programozási paradigmáival. Képesek lesznek Web-programozásra, multimédiás alkalmazások tervezésére, mobil alkalmazások készítésére. A programtervező informatikus képes részt venni szoftverrendszerek tervezésében, létrehozásában, működtetésében. Számos céggel közös óratartás keretében friss, naprakész ismereteket adunk át hallgatóinknak. Az itt elsajátított tudás biztos alapot biztosít a mesterképzésben való továbbtanulás esetén is.


Programtervező informatikus (angol nyelven)

We recommend our courses especially to those students who are majoring in Software Engineering or in a similar field at our university. Nowadays there is a short supply of professionals with programming skills in the labour market, therefore students of software engineering at the University of Nyíregyháza are often able to find a job even during their training. The university, which has 6 computer workrooms and an excellent IT infrastructure, takes care of its students so as to let them acquire state of the art professional knowledge during their scholastic years. The courses recommended for Erasmus students are an integral part of the aforementioned training. The department primarily trains software development specialists, and the students acquire theoretical, methodical and technological expertise in that field.


MŰSZAKI

Gépészmérnöki

A természettudományi alapokkal rendelkező műszaki szakemberek gépészmérnökké válva alkalmasak gépek, készülékek, berendezések, szerkezetek konstrukciós tervezésére, gépi technológiai műveletek szakszerű irányítására és végrehajtására, a minőségirányítási rendszerek létrehozására, fenntartására és fejlesztésére.


Járműmérnöki

Az alapképzési szakon végzett járműmérnökök képesek a közlekedési, szállítási- és logisztikai feladatok sajátosságait figyelembe véve a közúti- (személy-és haszongépjárművek), vasúti-, vízi- és légijárművek, illetve járműrendszerek és mobil gépek, valamint építő- és anyagmozgató gépek rendszerszemléletű üzemeltetésére, tervezésükkel, gyártásukkal, javításukkal kapcsolatos mérnöki alapfeladatok megoldására. E feladataikat a biztonság, a környezetvédelem és az energiagazdálkodás szempontjait figyelembe véve képesek ellátni.


Repülőmérnöki

Cél olyan ATP(A) elméleti és CPL/IR, ME, MCC gyakorlati jogosítással rendelkező hivatásos repülőgépvezetők képzése, akik alkalmasak a repülőgépeket üzemeltető vállalkozásoknál, szervezeteknél a hivatásos repülőgépvezetői tevékenység ellátására, a légiüzemeltetéssel (air operation), a földi kiszolgálással (ground handling) és a szállítási feladatok szervezésével, megoldásával kapcsolatos, valamint a vonatkozó megfelelőség biztosítási (compliance monitoring) teendők végzésére.


Közlekedésmérnöki

A közlekedésmérnökök alkalmasak a közlekedési, szállítási és logisztikai folyamatok tervezésére, előkészítésére, működtetésére és irányítására, a kapcsolódó igazgatási és hatósági feladatok ellátására. Megválasztják, fenntartják és üzemeltetik a közlekedési ágazat gépeit és eszközeit. Az alapszakon belül választható Járműgépész és Műszaki logisztika specializáció.


 


MŰVÉSZETKÖZVETÍTÉS


Képi ábrázolás alapképzési szak

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik átfogó elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek egyrészt a tradicionális és kortárs képalkotás, képalakítás terén, másrészt a képírás (elektronikus képalkotás), mozgóképkultúra és média világában. Szemléletmódjuk biztos alapokat nyújt a hagyományos és digitális vizuális világban való tájékozódáshoz, beleértve a képalkotás tradicionális vagy mozgóképes, multimédiás és interaktív megnyilvánulásait is a hétköznapi és művészeti területen. Alkalmasak a vizuális nyelvben rejlő kifejezési lehetőségek tanulmányozására, és azok autonóm módon történő felhasználására. Felkészültségük alapján kellő mélységű elméleti ismerettel és alkotói gyakorlati készséggel rendelkeznek szakmai munkához, gyakorlatvezetéshez.

Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.


PEDAGÓGUSKÉPZÉS

 
Csecsemő- és kisgyermeknevelő

A képzés célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik megfelelő fejlesztési és nevelési módszereket alkalmaznak az újszülöttkortól a 3 (legfeljebb 5) éves korig terjedő életszakaszban ellátásra szoruló csecsemők és kisgyermekek gondozása és fejlesztése érdekében. A megszerzett komplex gondozási, pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi ismereteik birtokában segítik a célzott korosztály egészséges testi, érzelmi, kapcsolati és beszédkészségének, illetve értelmi képességeinek a fejlődését, szocializációját, valamint támogatják a kisgyermekes családok nevelési tevékenységét. Alkalmasak gondozói, nevelői, közvetítői, képviselői és tanácsadói feladatok elvégzésére. A végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

 


Óvodapedagógus

A képzésért felelős egység: Óvó- és Tanítóképző Intézet

Az alapképzési szakon szerezhető szakképzettség: óvodapedagógus

Az alapképzési szak célja: Olyan óvodapedagógusok képzése, akik alkalmasak az óvodai nevelés feladatainak ellátására a 3-7 éves korú gyermekek nevelésére, a pedagógusi hivatás gyakorlására.

Az óvodapedagógus szakra jelentkezőknek alkalmassági vizsgát kell tenniük. Az alkalmassági vizsga követelményei megegyeznek a tanító alapképzési szak követelményeivel.Tanító

A képzésért felelős egység: Óvó- és Tanítóképző Intézet

Az alapképzési szakon szerezhető szakképzettség: tanító

A tanító szak célja: Olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak az általános iskola 1-4. osztályában valamennyi, az 1-6. osztályában legalább egy az oklevélben megnevezett műveltségi terület oktatási-nevelési feladatainak az ellátására.

A hallgatónak az I. félév végén kötelező egy műveltségterületet választania. Ez lehet a Magyar nyelv és irodalom vagy a Történelem és állampolgári ismeretek (hon- és népismeret) és etika vagy a Matematika vagy a Vizuális kultúra.

A tanító szakra jelentkezőknek beszéd-, ének- és testnevelési alkalmassági vizsgát kell tenniük.


 


SPORTTUDOMÁNY

Sportszervezés

Az alapképzési szakon szerzett közgazdasági és sporttudományi ismeretek birtokában jó elhelyezkedési lehetőségeid vannak országos és helyi sportszervezeteknél, sportvállalkozásoknál szakmai ügyintézőként vagy vezetőként. Nagyon népszerű a Sportszervezés BSc.

A szak képzési ideje hat félév, amely során 180 kreditet kell teljesítened. Elméleti és sportági gyakorlati képzésben részesülsz, ezért a szak elvégzésének szükséges feltétele a sportos felkészültség és a jó fizikai erőnlét. A közgazdasági-  és számviteli ismeretek miatt matematikából is megalapozott ismeretekre van szükséged.

Bemeneti feltétel:

biológia vagy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy magyar nyelv és irodalom vagy testnevelés vagy történelem vagy matematika vagy földrajz, vagy sport ismeretek vagy 

szakmai előkészítő vizsgatárgyként: informatikai alapismeretek vagy közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan vagy elméleti gazdaságtan), vagy 

ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyként: informatika ismeretek, vagy informatikai ismertek vagy közgazdaság ismeretek vagy közgazdasági ismeretek vagy sport ismeretek.Edző

A gyakorlatorientált képzés során elméleti és gyakorlati ismereteket szerezhetsz, amelynek birtokában sportági szakedzőként képessé válsz utánpótlás és felnőtt sportolók edzésfolyamatának tervezésére és végrehajtására, sportolók kiválasztására, személyiségük fejlesztésére és teljesítményük fokozására. A 6 féléves képzés elvégzése után alkalmas leszel sportszervezetek sportszakmai munkájának irányítására, ellenőrzésére, különböző korosztályok munkájának összehangolására, a korosztályos vagy a felnőtt válogatottak magas szintű sportági szakmai felkészítésére és versenyeztetésére. A Nyíregyházi Egyetem a következő évtől úszás, labdarúgás, atlétika, kézilabda és kosárlabda sportági specializációkat kíván meghirdetni.

Bemeneti feltétel:

Gyakorlati vizsga.


 


TÁRSADALOMTUDOMÁNY

Informatikus könyvtáros:

A képzés célja informatikus könyvtáros szakemberek képzése, akik könyvtárosi ismeretekre és korszerű informatikai tudásra tesznek szert, melynek birtokában képesek a különböző típusú könyvtárak, valamint a tájékoztatási, információfeldolgozási és közvetítési feladatokat végző szervezetek gyakorlati szaktudást igénylő munkaköreinek betöltésére. Képesek tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységre, segítség nyújtására a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. Hallgatóink tanulmányaik befejeztével könyvtárakban, művelődési házakban, információs központokban, vállalkozásoknál tudnak elhelyezkedni.


Szociálpedagógia

A képzés célja szociálpedagógusok képzése, akik képesek elsősorban a gyermek és ifjúsági korosztály tanulási, szociális és mentális problémáit komplex rendszerben kezelni és az érintett személyekkel együttműködésben segíteni, továbbá a gyermek, a fiatal és környezete egyensúlyát fenntartani, helyreállítani, fejleszteni. Képességeik, készségeik és értékrendjük alapján hatékonyan működnek közre a szociális problémák megelőzésében, megoldásában és az érintettek társadalmi integrációjának az elősegítésében. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.TERMÉSZETTUDOMÁNY

Biológia BSc

Célunk, hogy diákjainkból gyakorlatorientált szakemberek váljanak. Bioanalitikai tantárgyaink elsajátításával képes leszel mikrobiológiai, egészségügyi, élelmiszeripari laboratóriumok feladatainak ellátására. Az ökológiával kapcsolatos tantárgyaink elsajátításával pedig rutinossá válsz a hidrobiológia, a természetvédelem területein terepi és laboratóriumi felmérések megtervezésében, elvégzésében és kiértékelésében. Elhelyezkedhetsz: egészségügyi gyógyszeripari, környezetvédelmi, vízügyi és minőség ellenőrző laborokban, természetvédelmi szervezeteknél.


Földrajz BSc

A képzés célja geográfusok képzése, akik korszerű elméleti és alkalmazott földrajzi ismeretekkel rendelkeznek, melyekkel képesek a természeti, társadalmi-gazdasági és települési környezet térbeli és időbeli összefüggéseinek elemzésére, az eredmények szintetizálására, a szakterületükön önálló ismeretszerzésre, elsajátítva a korszerű földrajztudomány terepi, laboratóriumi és informatikai eszközeinek, szoftvereinek a használatát, képesek döntések előkészítésére, szakmai kérdések megválaszolására és szakfeladatok megoldására. Képesek arra, hogy alapszintű geográfiai ismereteiket természetés környezetvédelmi, államigazgatási, gazdasági, statisztikai, turisztikai-idegenforgalmi területen alkalmazzák. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.


 

Kémia

A képzés célja vegyészek képzése, akik elméleti és gyakorlati ismeretekkel, a rokon szakterületeken (matematika, fizika, informatika, szakmai idegen nyelv) elfogadható alapismeretekkel rendelkeznek, és az alapfokozat birtokában alkalmassá válnak elsősorban gyakorlati feladatok és problémák felismerését és önálló megoldását igénylő munkakörök ellátására a vegyipari termelésben, analitikai, minőségbiztosítási laboratóriumokban, valamint igazgatási, környezetgazdálkodási és környezetvédelmi területeken. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.